Biểu số 07 – Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) không đúng số liệu.

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện 1: Trên báo cáo Biểu số 07 – Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) các chỉ tiêu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và chi chuyển nguồn bị sai số tiền so với Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT.
Nguyên nhân :
  • Do trên chứng từ chi ghi Nợ TK 8142 đơn vị chưa chọn mã thống kê MISACHI_XDCB đối với các chứng từ chi đầu tư phát triển.
  • Với chỉ tiêu Chi chuyển nguồn không lên số liệu là do trên mẫu dự toán chưa tích vào nút chi chuyển nguồn hoặc chưa chọn đúng tài khoản đang hạch toán
Khắc phục :
  • Đơn vị kiểm tra lại các chứng từ chi đầu tư phát triển đang ghi Nợ TK 8142 xem đã chọn đúng mã thống kê là MISACHI_XDCB hay chưa? Nếu chưa chọn thì sửa lại cho đúng.
  • Với chỉ tiêu chi chuyển nguồn đơn vị vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Tạo mẫu Dự toán chi theo NDKT mở mẫu dự toán lên để kiểm tra xem chỉ tiêu Chi chuyển nguồn đã thiết lập đúng chưa. (tham khảo như hình bên dưới)
upload_2019-10-22_9-51-44.png


Tại danh sách mẫu dự toán đơn vị mở mẫu dự toán chi theo NDKT lên để kiểm tra chỉ tiêu chi chuyển nguồn

upload_2019-10-22_9-52-27.png


Đơn vị kiểm tra dòng Tài khoản (giả định gọi năm hạch toán 2019 là năm N)
  1. Nếu đơn vị hạch toán bút toán chi chuyển nguồn tại thời điểm ngày 31/12/ N là Nợ TK 8142/ Có TK 1121 thì dòng Tài khoản sẽ để là 8142, và tích vào dòng Chuyển nguồn phía dưới, phần mềm sẽ tự động hiển thị Chuyển nguồn (hạch toán trong năm hạch toán).
  2. Nếu đơn vị hạch toán chi chuyển nguồn tại thời điểm quý 1/N+1 là Nợ TK 8141/ Có TK 7142 thì dòng Tài khoản sẽ để là 8141, và tích vào dòng Chuyển nguồn phía dưới, phần mềm sẽ tự động hiển thị Chuyển nguồn (hạch toán sang năm sau).
Sau khi sửa xong mẫu dự toán đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 07 - Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) tại phần tham số báo cáo tích vào Thiết lập chỉ tiêu để thiết lập toàn bộ các chỉ tiêu chi hiển thị lên Báo cáo.

upload_2019-10-22_10-11-35.png


upload_2019-10-22_10-11-46.png


Trên tham số báo cáo, đơn vị nhấn Đồng ý.

Báo cáo sau khi thiết lập sẽ lên đúng số liệu vào các chỉ tiêu

upload_2018-11-7_10-39-3.png


Biểu hiện 2: Trên báo cáo Biểu số 07 – Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) tổng số tiền quyết toán thu lên sai số tiền so với Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT.

  • Nguyên nhân : Do căn cứ để lấy số liệu lên báo cáo Biểu số 07 – Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) ở chỉ tiêu Thu chuyển nguồn là mã số 470, chỉ tiêu Thu kết dư là mã số 480, theo mẫu dự toán thu theo NDKT (TT 344/2016/TT-BTC). Trên mẫu dự toán mà đơn vị sử dụng đang để mã chỉ tiêu của các chỉ tiêu này khác 470. 480 nên không lên được số liệu.
  • Khắc phục : Đơn vị vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT\Mở mẫu dự toán thu theo NDKT mà đơn vị đang sử dụng để sửa lại mã số chỉ tiêu (đơn vị tham khảo hình phía dưới.
upload_2020-2-11_11-40-40.png


Tương tự với chỉ tiêu Chi chuyển nguồn, đơn vị sửa lại mã chỉ tiêu từ 650 thành 470
Sau khi sửa xong báo cáo sẽ lên đủ số liệu như hình phía dưới.

upload_2018-11-7_10-42-36.pngLƯU Ý: Để thực hiện được các thao tác như hướng dẫn phía trên, yêu cầu các đơn vị cần sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm. Cách kiểm tra và cập nhật lên phiên bản xem hướng dẫn TẠI ĐÂY
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top