Bán hàng đại lý

P

Phạm Thùy Nga

Guest
1. Trường hợp Đại lý bán đúng giá

- Với Bên giao đại lý, anh chị xem hướng dẫn tại đây
* Lưu ý:

+ Nếu đại lý trả lại hàng, anh/chị vào Kho\Chuyển kho\Chuyển lại từ kho đại lý về kho của đơn vị nhé
+ Để xem báo cáo mặt hàng gửi bán đại lý, anh/chị vào Báo cáo/Kho/Tổng hợp tồn kho và chọn kho đại lý để xem. Hoặc anh/chị có thể mở Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, chọn kho đại lý, sau khi mở báo cáo lên, anh/chị sửa mẫu lấy lên cột Mã/tên đối tượng nhé (Xem hướng dẫn thao tác Tại đây)

- Với Đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, anh/chị xem hướng dẫn tại đây
* Lưu ý:

+ Nếu trả lại hàng cho đơn vị giao đại lý, anh chị vào Kho\Xuất kho\Xuất khác... để xuất hàng từ kho đã nhận, và cũng chọn "Hàng hóa bán hộ,ký gửi" nhé
+ Để xem báo cáo tồn mặt hàng nhận bán đại lý, ký gửi, anh/chị vào Báo cáo/Kho/Tổng hợp tồn kho, dòng "Thống kê theo" chọn "Hàng nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược". Hoặc anh/chị có thể mở Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, sau khi mở báo cáo lên, anh/chị sửa mẫu lấy lên cột "Hàng hóa giữ hộ, bán hộ", và Mã/tên đối tượng nhé (Xem hướng dẫn thao tác Tại đây)

2. Trường hợp Đại lý không bán đúng giá: anh chị hạch toán như trường hợp mua, bán hàng hóa, dịch vụ thông thường khác nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
THEO DÕI HÀNG HÓA HÀNG HÓA NHẬN ĐẠI LÝ

B1: Tích theo dõi hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi

Vào Hệ thống/ Tùy chọn/Vật tư hàng hóa/ Tích nút Có theo dõi hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận bán hộ, ký cược, ký gửi.

upload_2019-11-18_15-2-12.png


B2: Khi nhận hàng từ bên giao đại lý
Vào Phiếu nhập kho, chọn Loại 3. Khác, cột Hàng hóa giữ hộ/ bán hộ chọn "Hàng hóa giữ hộ/bán hộ", tạo kho Đại lý để theo dõi
TK Nợ, Có bỏ trống, điền số lượng nhập hàng, đơn giá có thể điền hoặc để trống tùy nhu cầu theo dõi.

Lưu ý: Để tiện theo dõi hàng nhập xuất theo từng đơn vị giao đại lý anh/chị có thể theo dõi 1 trong 2 cách:
- Theo dõi nhập xuất theo từng đối tượng: tạo nhiều mã Nhà cung cấp, mỗi NCC là một đơn vị giao hàng (Vào Danh mục/ Đối tượng/ Nhà cung cấp/ Thêm: Ví dụ Đại lý 1, Đại lý 2, ....)
- Theo dõi nhập xuất theo từng kho: tạo nhiều mã kho, mỗi đơn vị giao đại lý nhập vào 1 kho (vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa/ Kho: Ví dụ Kho 1, Kho 2, ...)

upload_2019-11-15_16-8-8.png


B3: Khi xuất hàng đi bán

Vào Phiếu xuất kho, chọn Loại 3. Khác, cột Hàng hóa giữ hộ/ bán hộ chọn "Hàng hóa giữ hộ/bán hộ", chọn Kho đại lý như khi nhập
TK Nợ, Có bỏ trống, điền số lượng xuất hàng.

upload_2019-11-15_16-20-57.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
TRẢ LẠI HÀNG ĐẠI LÝ

* Đối với bên giao đại lý
Khi đại lý trả lại hàng, anh/chị vào Kho\Chuyển kho\Chuyển lại từ kho đại lý về kho của đơn vị nhé.

upload_2019-11-15_16-51-4.png


* Đối với bên nhận đại lý

Khi trả lại hàng cho đơn vị giao đại lý, anh chị vào Kho\Xuất kho\Xuất khác... để xuất hàng từ kho đã nhận, và cũng chọn "Hàng hóa bán hộ,ký gửi" nhé.

 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
THEO DÕI BÁO CÁO

* Đơn vị giao đại lý: Để xem báo cáo mặt hàng gửi bán đại lý, anh/chị vào Báo cáo/Kho/Tổng hợp tồn kho và chọn kho đại lý để xem. Hoặc anh/chị có thể mở Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, chọn kho đại lý, sau khi mở báo cáo lên, anh/chị sửa mẫu lấy lên cột Mã/tên đối tượng nhé

upload_2019-11-18_16-46-18.png


hoặc Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
upload_2019-11-18_16-43-32.png


upload_2019-11-18_16-42-49.png* Đơn vị nhận đại lý: Để xem báo cáo tồn mặt hàng nhận bán đại lý, ký gửi, anh/chị vào:
Báo cáo Tổng hợp tồn kho: anh/chị vào Báo cáo/Kho/Tổng hợp tồn kho, dòng "Thống kê theo" chọn "Hàng nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược"

upload_2019-11-18_16-38-10.png


Hoặc anh/chị có thể mở Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, sau khi mở báo cáo lên, anh/chị sửa mẫu lấy lên cột "Hàng hóa giữ hộ, bán hộ", và Mã/tên đối tượng nhé.
Anh/Chị bấm chuột phải/Sửa mẫu
upload_2019-11-18_16-43-32.png


Cho hiển thị cột "Hàng hóa giữ hộ, bán hộ", và Mã/tên đối tượng nhé
upload_2019-11-18_16-42-49.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
MUA HÀNG XUẤT THẲNG CHO ĐẠI LÝ

Anh/Chị vào Nghiệp vụ/ Mua hàng/ Chứng từ mua hàng/ Mua hàng trong nước nhập kho/ Hạch toán Nợ 157, chọn Kho Đại lý nhé.

upload_2019-11-19_10-17-10.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top