thông tư 162

  1. Tiết Nguyễn

    Hướng dẫn cập nhật thông tư 162/2014/TT-BTC phần mềm Quản lý tài sản

    Hướng dẫn chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC trên Phần mềm Quản lý tài sản Ý nghĩa: Giúp thực hiện chuyển đổi loại tài sản từ năm 2014 trở về trước sang loại tài sản mới quy định theo thông tư 162/2014/TT-BTC để thực hiện theo dõi và quản lý theo loại tài sản mới từ năm...
  2. Tiết Nguyễn

    Cập nhật tài sản theo Thông tư 162 tại sao vừa có tự động chuyển và người dùng tự chuyển

    Theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC ban hành từ ngày 06/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 có quy định lại hệ danh mục Loại tài sản và Thời gian sử dụng tương ứng Do trên danh mục Loại tài sản mới, không còn tương ứng với các loại tài sản theo QĐ 32/2006 (Ví dụ: Theo QĐ 32/2006, có...
Top