s05-h

  1. Chu Kim Anh

    Hướng dẫn kiểm tra sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

    Để kiểm tra tính đúng đắn của bảng cân đối số phát sinh, Anh\chị làm như sau: --- Bước 1: Anh\ chị vào Trợ giúp\ Hướng dẫn quyết toán\ Kiểm tra chứng từ,sổ sách --- Bước 2: Tại màn hình "Hướng dẫn quyết toán cuối năm" chọn "Kiểm tra chứng từ sổ sách" --- Bước 3: Tại màn hình "Kiểm tra...
  2. Trương Hạnh

    Hướng dẫn kiểm tra số liệu báo cáo S05-H Bảng cân đối số phát sinh

    Các vấn đề thường gặp: 1. In báo cáo báo lỗi không có số liệu- Xem hướng dẫn Tại đây 2. Không hiện số dư đầu kỳ hoặc số dư đầu kỳ bị lệch dư nợ và dư có - Xem hướng dẫn Tại đây 3. Tài khoản 111, 112 sai số dư cuối kỳ - Xem hướng dẫn Tại đây 4. Tài khoản 211, 213, 214, 366 sai số liệu so với...
Top