f01-01

  1. Phạm Thị Mai MISA

    Báo cáo F01-01/BCQT - Cột nguồn phí được khấu trừ để lại (Cột 5) lên số liệu không đúng?

    Biểu hiện : Cột nguồn phí được khấu trừ để lại (Cột 5) lên số liệu không đúng (trường hợp khi xem báo cáo đơn vị KHÔNG tích vào "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" và "Chỉ hiện thị số liệu hoạt động SXKD"). Nguyên nhân : Cột 5 phản ánh số đã sử dụng từ nguồn phí, lệ phí ( Phát sinh có TK 014)...
  2. Phạm Thị Mai MISA

    Hướng dẫn lập đối chiếu báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính theo Thông tư 107

    1. Báo cáo đối chiếu kho bạc Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây 2. Báo cáo...
Top