đơn giá thành phẩm

  1. Phạm Thị Mai MISA

    Không tính giá thành trên phần mềm làm thế nào để nhập khẩu đơn giá thành phẩm ngoài Excel vào PM?

    Giải pháp: Nghiệp vụ/ Kho/ Cập nhập giá nhập kho thành phẩm/ Nhập khẩu từ excel:
Top