biểu số 113

 1. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 113 dự toán chi không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi xem biểu số 113 ,cột dự toán năm phần chi không lên số liệu. Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 113 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và...
 2. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 113 dự toán thu không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện: Khi xem biểu số 113, dự toán năm phần thu không lên số liệu. Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 113 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều...
 3. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 113 dự toán chi lên sai số liệu thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Khi xem Biểu số 113 số liệu cột dự toán phần chi lên sai so với dự toán chi đã nhập. Nguyên nhân : Chưa thiết lập đúng Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT Giải pháp: Bạn thiết lập theo các bước sau : 1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối...
 4. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 113 dự toán thu lên sai số liệu thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Khi xem Biểu số 113, dự toán năm phần thu lên sai số liệu. Nguyên nhân : Chưa thiết lập đúng Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT Giải pháp: Bạn thiết lập theo hướng dẫn sau: 1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT. 2...
 5. Trương Ngọc Anh

  Xem Biểu số 113 thấy Tổng số chi lên sai số liệu so với Biếu số 115 thì làm như thế nào?

  Biểu hiện: Kiểm tra Tổng số chi trên Biểu số 113 thấy số tiền đang lên không khớp với Biểu số 115, mặc dù Tổng chi trên Biểu số 115 đã đúng Nguyên nhân: Do Biểu số 113, phần chi đang thiết lập công thức chưa chính xác Giải pháp: - Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/...
 6. Trương Ngọc Anh

  Biểu số 113 chỉ tiêu Thu phân chia theo tỷ lệ % lên không khớp so với Biểu số 08 thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Kiểm tra Biểu số 113 thấy chỉ tiêu Thu phân chia theo tỷ lệ % đang lên không chính xác so với Biểu số 08, mặc dùng số liệu Biểu số 08 đã lên đúng Nguyên nhân: Do trên Hệ thống tùy chọn đang để Tỷ lệ điều tiết thay đổi mà trên chứng từ hạch toán chỉ nhập tiền vào cột Thu NSNN mà...
Top