báo cáo thu

  1. Phạm Thị Mai MISA

    B02a-X Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT không đúng số liệu

    B02a-X Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT phản ánh tổng số thu thực tế trong kỳ báo cáo, như vậy chỉ tiêu Tổng thu trên báo cáo sẽ bằng số Phát sinh Có TK 7142 - Phát sinh Nợ TK 7142 trên Bảng cân đối tài khoản. Trường hợp chỉ tiêu tổng thu trên BC thu theo NDKT không bằng số phát sinh...
  2. Phạm Thị Mai MISA

    Các bước quyết toán nhanh nhất trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2019

    MISA CHIA SẺ VỚI ANH/CHỊ KẾ TOÁN CÁC BƯỚC QUYẾT TOÁN NHANH NHẤT TRÊN PHẦN MỀM MISA Bamboo.NET 2019 Xem tài liệu hướng dẫn TÍCH VÀO ĐÂY Trân trọng!
Top