b01

  1. Phạm Thị Mai MISA

    Hướng dẫn lập đối chiếu báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính theo Thông tư 107

    1. Báo cáo đối chiếu kho bạc Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây 2. Báo cáo...
  2. ltlanmisa

    Báo cáo B01-THA: Bảng cân đối tài khoản không đúng?

    Giải pháp: Biểu hiện 1: Số liệu của một số tài khoản không vào bảng cân đối tài khoản. Nguyên nhân 1: Do bị giới hạn ngày hiệu lực báo cáo, cũng có thể lỗi phần mềm. Cách khắc phục 1: Vào Hệ thống\Ngày hạch toán gõ giá trị là 01/10/N+3 (ví dụ năm đang in báo cáo là 2014 thì là 01/10/2017). Sau...
Top