Tổng hợp các sai sót thường gặp theo Tài khoản hạch toán

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Khi kiểm tra báo cáo Bảng cân đối tài khoản có thể xảy ra 1 số sai sót thường xảy ra, mời anh/chị xem các sai sót thường gặp theo từng đầu tài khoản hạch toán dưới đây để chủ động xử lý:

TK 111:
1. Số tồn quỹ bị âm
2. Tôi xem sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết quỹ tiền mặt thấy số liệu không khớp nhau thì làm như thế nào?
2. Khi xem số tồn ở báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt không khớp với số tồn trên giao diện thu/chi tiền thì làm như thế nào?
3. Tôi muốn xem Sổ chi tiết quỹ tiền mặt lấy theo diễn giải chi tiết trên chứng từ thì làm thế nào?
4. Kiểm tra số dư trên sổ quỹ và sổ tiền mặt

TK 112:
1. Làm thế nào khi số dư TK112 trên bảng Cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng?
2. Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng mẫu ngoại tệ phần số dư ngoại tệ hết mà quy đổi vẫn còn?
3. Làm thế nào khi tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng TK112?
4. Tôi muốn xem sổ tiền gửi ngân hàng lấy diễn giải theo dòng nội dung thanh toán trên chứng từ và số tiển tổng thì làm thế nào?
5. Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng mẫu ngoại tệ phần số dư ngoại tệ hết mà quy đổi vẫn còn?
6. Kiểm tra tiền gửi

TK 131:
1. Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Bán hàng không khớp với sổ chi tiết công nợ phải thu TK131?
2. Làm thế nào khi thu tiền Khách hàng không thấy hiện chứng từ công nợ?
3. Tôi muốn so sánh được doanh thu bán hàng theo từng tháng của mặt hàng và khách hàng phải làm thế nào?
4. Làm thế nào khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên lệch với báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu?
5. Số dư trên báo cáo công nợ phải thu lệch với số dư TK131 trên BCĐTK?
6. Làm thế nào để xem công nợ khách hàng chi tiết theo số ngày còn nợ và số ngày quá hạn theo từng hóa đơn?
7. Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với Báo cáo chi tiết công nợ phải thu?

TK 133:
1. Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133?
2. Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu vào và đã hết thời hạn nộp tờ khai?
3. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê mua vào?
4. Khi lập tờ khai thuế GTGT kỳ này thấy hóa đơn mua vào các kỳ trước thì phải làm thế nào?
5. Làm thế nào khi HĐ thuế GTGT mua vào năm trước quên chưa kê khai muốn kê lên bảng kê năm sau?
6. Tôi muốn hóa đơn Hàng bán bị trả lại lên bảng kê mua vào thì làm thế nào?

TK 333:
1. Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311?
2. Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu ra và đã hết thời hạn nộp tờ khai?
3. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê bán ra?
4. Tôi muốn hóa đơn Trả lại hàng mua lên bảng kê bán ra thì làm thế nào?

TK 1388, 3388:
1. Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388, 3388 không có số liệu hoặc số liệu không đủ thì phải làm thế nào?
2. Làm thế nào hạch toán các khoản chi phí vừa là thu hộ, vừa là chi hộ phát sinh khi mua hàng?

TK 152, 155, 156:
1. Làm thế nào khi số dư trên sổ chi tiết vật tư hàng hóa bị âm?
2. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?
3. Làm thế nào khi nhập tồn kho đầu kỳ nhưng xem bảng cân đối số dư của tài khoản kho không hiển thị?

TK 153, 242:
1. Làm thế nào để ghi tăng công cụ dụng cụ?
2. Làm thế nào khi giá trị còn lại của CCDC trên sổ CCDC không bằng số dư cuối kì TK242 trên bảng CĐTK?
3. Làm thế nào khi chương trình cảnh báo khi ghi tăng CCDC có số kỳ phân bổ là 1, nhưng hạch toán vào TK242?
4. Tôi muốn ghi tăng CCDC nhưng chương trình cảnh báo Tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng thành tiền của CCDC thì làm thế nào?
5.
Thanh lý CCDC thì cần làm thế nào?


(Còn tiếp phía dưới)

Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng MISA, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này BẤM VÀO ĐÂY

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
TK 154, 621, 622, 627:
1. Làm thế nào để TK154 hết số dư khi không còn dở dang cuối kỳ ?
2. Tài khoản 621, 622, 627 còn số dư sau khi tính giá thành?
3. Làm thế nào để phân bổ chi phí chung lên đúng số liệu?
4. Làm thế nào khi không có dở dang cuối kỳ nhưng khi tính giá thành ở bước tính chi phí dở dang phần mềm vẫn hiển thị số tiền?
5. Tôi vào nghiệm thu công trình nhưng cột doanh thu không hiển thị số tiền thì phải làm thế nào?
6. Tôi muốn đánh giá dở dang cuối kỳ của chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung thì làm thế nào?


TK 211, 212, 213, 214:
1. Tôi muốn khai báo TSCĐ đầu kỳ/ TSCĐ từ những năm trước thì làm thế nào?
2. Tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng nguyên giá của TSCĐ?
3. Tôi muốn Báo cáo Sổ TSCĐ không hiển thị các TSCĐ đã được ghi giảm, thanh lý nhượng bán thì làm thế nào?
4. Làm thế nào để kiểm tra khi nguyên giá và hao mòn lũy kế trên sổ TSCĐ không khớp với số dư trên số cái TK 211 và 214?
5. Ghi tăng TSCĐ thuế tài chính như thế nào?

TK 331:
1. Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331?
2. Làm thế nào khi báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với tổng hợp công nợ phải trả?
3. Làm thế nào khi xem số dư TK 331 trên bảng cân đối lệch với số dư trên tổng hợp công nợ phải trả?
4. Làm thế nào khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ, số dư nguyên tệ =0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn?

TK 334:
1. Làm thế nào khi thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng?
2. Kiểm tra đối chiếu Số phát sinh của TK 334 với các bảng lương của doanh nghiệp trong kỳ.

TK 511, 711:
1. Làm thế nào khi tổng doanh thu bán ra lệch với sổ cái TK 511?
2. Tôi muốn so sánh được doanh thu bán hàng theo từng tháng của mặt hàng và khách hàng phải làm thế nào?
3. Làm thế nào khi xem tổng doanh thu trên báo cáo Tổng hợp bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng lệch với phát sinh Có TK511 trên Sổ cái?
4. Kiểm tra chênh lệch giữa doanh thu trên sổ cái TK 511, 711 và trên bảng kê bán ra.

TK 632:
1. Làm thế nào khi giá vốn trên báo cáo tổng hợp bán hàng và sổ chi tiết bán hàng lên không khớp nhau?
2. Làm thế nào khi xem chứng từ hàng bán trả lại tab giá vốn không hiển thị tiền vốn?

Kiểm tra BCTC:
1. Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính như thế nào?
2. Tại sao khi in Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh số liệu bị lệch?
3. Kiểm tra Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính không cân.
4. Báo cáo Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước lên không đúng số tiền ở cột số đã nộp và số phải nộp?
5. Tôi xem chỉ tiêu LNST chưa phân phối kỳ này trên bảng cân đối kế toán không bằng với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo kết quả kinh doanh thì làm thế nào?
6. Làm thế nào khi báo cáo tài chính không lấy được số liệu năm trước?


Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng MISA, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này BẤM VÀO ĐÂY (report)

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top