Tôi muốn theo dõi tình hình mua hàng theo Nhóm nhà cung cấp thì làm thế nào?

Kim Huyên

Member
Nhân viên MISA
Cách thao tác: Thực hiện qua 3 bước sau:

Bước 1: Khai báo nhóm nhà cung cấp

nhomncc.pngBước 2: Chọn nhóm nhà cung cấp cho các đối tượng

Vào menu Danh mục/ Đối tượng/ Nhà cung cấp/ Sửa đối tượng cần chọn theo nhóm

nhomncc1.png


Để chọn hàng loạt nhóm nhà cung cấp cho các đối tượng, Bạn thực hiện nhập khẩu cập nhật danh mục từ excel

Bước 3: Xem báo cáo mua hàng theo nhóm nhà cung cấp

muahang2.png
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top