Tôi muốn thêm 1 dòng số PO ở dưới dòng nhập VTHH thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Tôi muốn thêm 1 dòng PO dưới dòng nhập VTHH, không thể hiện số thứ tự

Các bước thực hiện:

1. Thêm mới hóa đơn, điền đầy đủ các thông tin vào hóa đơn
2. Tại dòng chi tiết đang điền PO, nhấn chuột phải và chọn Là dòng diễn giải, mô tả.
3. Nhấn Lưu hoặc Lưu và Phát hành

399.png


Khi đó, trên hóa đơn in ra sẽ không hiển thị thông tin STT, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền tại dòng được đánh dấu.

400.png


Lưu ý:
Với các dòng chi tiết được đánh dấu là dòng diễn giải, mô tả trên hóa đơn thì chương trình sẽ không cho phép nhập liệu tại các cột số liệu như Số lượng, Đơn giá, Thành tiền,…
 
Top