Tôi mới cài lại win máy tính, thì cần làm gì để sử dụng được phần mềm?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề : Đơn vị mới cài lại windows cho máy tính, cần thực hiện những thao tác gì để sử dụng được phần mềm MISA Panda.NET 2021?


Cách xử lý :

Bước 1: Cài đặt lại phần mềm
  • Thực hiện cài lại phần mềm theo hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Mở lại dữ liệu cũ

Trường hợp 1: Nếu máy tính này đóng vai trò là máy chủ
  • Thực hiện phục hồi lại dữ liệu theo hướng dẫn chi tiết tại đây
Trường hợp 2: Nếu máy tính này đóng vai trò là máy trạm
  • Thực hiện kết nối máy chủ theo hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 3: Đăng kí lại GPSD
  • Thực hiện đăng kí lại GPSD theo hướng dẫn chi tiết tại đây
 
Top