Tôi mới cài lại win máy tính, thì cần làm gì để sử dụng được phần mềm?

NQAnh

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề
Đơn vị mới cài lại windows cho máy tính, cần thực hiện những thao tác gì để sử dụng được phần mềm​

Cách xử lý

Bước 1: Cài đặt lại phần mềm
  • Thực hiện cài đặt lại phần mềm theo hướng dẫn chi tiết tại đây
Bước 2: Mở lại dữ liệu cũ

Trường hợp 1: Nếu file dữ liệu lưu trữ trên máy tính có định dạng .mbd
  1. Vào Tệp
  2. Chọn Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu
  3. Chọn Mở tệp dữ liệu (một người dùng)
  4. Nhấn Đồng ý

5. Nhấn vào biểu tượng folder tìm đến file dữ liệu
6. Nhấn Đồng ý
Trường hợp 2: Nếu file dữ liệu lưu trữ trên máy tính có định dạng .bak
  • Thực hiện phục hồi lại dữ liệu theo hướng dẫn chi tiết tại đây
Trường hợp 3: Nếu máy tính này đóng vai trò là máy trạm
  • Thực hiện kết nối máy chủ theo hướng dẫn chi tiết tại đây
Bước 3: Đăng kí lại GPSD
  • Thực hiện đăng kí lại GPSD theo hướng dẫn chi tiết tại đây
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top