Tôi không nhìn thấy tài sản năm cũ trên danh sách tài sản của phần mềm QLTS.VN thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Trên danh sách tài sản của phần mềm Quản lý tài sản không nhìn thấy tài sản nào tại thời điểm chọn năm 2021 trở lên

QLTS1.png


Nguyên nhân: Do tài sản của đơn vị năm 2021 trở về trước đang thuộc loại tài sản đặc thù theo quyết định của tỉnh nhưng chưa có thao tác cập nhật lại loại tài sản đó
  • Theo quyết định thì tài sản cố định hữu hình có nguyên giá từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 10.000.000 (mười triệu đồng) và có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên.
  • Bổ sung một số nhóm tài sản cố định vô hìnhtính hao mòn
Dưới đây là danh sách các tỉnh cần cập nhật quyết định:

QLTS12.png


Giải pháp: Chuyển đổi danh mục tài sản sang danh mục loại tài sản mới theo từng quyết định của tỉnh

Bước 1: Trên năm dữ liệu chọn năm 2021

QLTS3.png


Bước 2: Chuyển đổi loại tài sản theo Quyết định ..../QĐ-UBND theo từng tỉnh tại Tài sản\Cập nhật Quyết định.../QĐ-UBND\Chuyển loại tài sản. ( ví dụ ở đây đang dùng là QĐ của tỉnh Ninh Bình)

QLTS4.png

  • Tại Mục 1 - Giới thiệu, anh/chị đọc kỹ nội dung thông báo sau đó nhấn Tiếp theo
QLTS5.png

  • Tại Mục 2 - Chuyển loại tài sản, nhấn Tiếp theo
QLTS6.png


Lưu ý:
  • Đối với những loại tài sản mà chương trình không tự động chuyển đổi được loại tài sản được khi chuyển đổi( danh sách tài sản , cán bộ QLTS thực hiện chọn loại tài sản mới cho tài sản.
  • Tài sản cố định hữu hình trên 10 triệu thì chọn lại đúng mã loại tài sản cũ, tài sản dưới 10 triệu thì chọn loại tài sản mới tên giống loại tài sản cũ khác mã.
QLTS8.png

  • Tại Mục 3 - Xác nhận, nhấn Thực hiện và xác nhận Đồng ý.
QLTS9.png

  • Mục 4 - Kết quả
QLTS11.png
 
Sửa lần cuối:
Top