Tôi đã nhập danh mục ở Meinvoice desktop, muốn đồng bộ danh mục lên Meinvoice web thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề: Tôi đã nhập liệu danh mục trên Meinvoice desktop, muốn đồng bộ danh mục lên Meinvoice web để làm việc trên web và đỡ tốn thời gian nhập lại

Cách thực hiện:
1. Đồng bộ danh mục hàng hóa từ meInvoice Desktop lên meInvoice Web
Xem hướng dẫn tại đây
2. Đồng bộ danh mục khách hàng từ meInvoice Desktop lên meInvoice Web
Xem hướng dẫn tại đây
 
Top