Thu tiền bán tài sản THA bằng tiền gửi ngân hàng

Lê Thị Thúy 1391

New Member
Nhân viên MISA
1.Định khoản:

Trường hợp 1: Thu được tiền ngay

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​

Có TK 337 Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)​
Trường hợp 2: Chưa thu được tiền ngay

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​

Có TK 138 Phải thu khác​
2.Hướng dẫn trên phần mềm:
Ví dụ:
Ngày 15/10/2020, thu tiền bán tài sản thi hành án, số tiền: 5.000.000

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản.

1.-Nop-tien-vao-TK-01.png


2. Nhấn Thêm.

1.-Nop-tien-vao-TK-02.png


3. Khai báo thông tin trên phiếu Nộp tiền vào ngân hàng.

- Người nộp, Diễn giải, TKNH (Tài khoản ngân hàng), Chứng từ.
- Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.


9.png


4. Nhấn Cất.

10.png


5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

11.png


6. Nhấn Thực hiện để in.

12.png 
Sửa lần cuối:
Top