thu hồi của cá nhân

Bên NS xã mình, năm 2018 chi sai cho đối tượng. năm 2019 thu hồi về nhập quỹ tiền mặt, .N11/C331
b2: xuất quỹ tiền mặt nộp vào ngân sách xã N331/C111
Thêm Bút toán nào để thể hiện tăng TK KB( lưu ý: tăng tk KB năm 2018, tức là tăng kết dư ngân sách năm trước chuyển sang). tiền này muốn sử dụng thì phải làm bổ sung dự toán với phòng tài chính. nhờ AC giúp đỡ
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Bên NS xã mình, năm 2018 chi sai cho đối tượng. năm 2019 thu hồi về nhập quỹ tiền mặt, .N11/C331
b2: xuất quỹ tiền mặt nộp vào ngân sách xã N331/C111
Thêm Bút toán nào để thể hiện tăng TK KB( lưu ý: tăng tk KB năm 2018, tức là tăng kết dư ngân sách năm trước chuyển sang). tiền này muốn sử dụng thì phải làm bổ sung dự toán với phòng tài chính. nhờ AC giúp đỡ
Thưa anh/chị
nếu dữ liệu 2018 đơn vị đã chốt và không chỉnh sửa gì nữa, thì năm 2019 đơn vị hạch toán bút toán 1 đúng, bút toán 2 bị sai: nộp tiền vào NS xã phải hạch toán: N112/C111
B3: năm 2019, làm bút toán nhận dự toán đúng số đó nếu KB cho dùng tiếp
Trân trọng
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top