Thông báo phát hành sản phẩm Quản lý Hộ tịch 2016 R78

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 14-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Quản lý Hộ tịch 2016 R78.

ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 03/2019/TT-BTP

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang demo sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

R78

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R78
Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 13a/BTP/HTQTCT/HT: Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại UBND cấp xã để đáp ứng đúng quy định
Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 13b/BTP/HTQTCT/HT: Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn huyện để đáp ứng đúng quy định
Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 13c/BTP/HTQTCT/HT: Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn tỉnh để đáp ứng đúng quy định
Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 14a/BTP/HTQTCT/HT/HTK: Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác tại UBND cấp xã để đáp ứng đúng quy định
Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 14b/BTP/HTQTCT/HT/HTK: Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn huyện để đáp ứng đúng quy định
Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 14c/BTP/HTQTCT/HT/HTK: Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh để đáp ứng đúng quy định
Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 22a/BTPCN/TN: Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã đáp ứng đúng quy định
Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 22b/BTPCN/TN: Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước trên địa bàn huyện đáp ứng đúng quy định
Cán bộ tư pháp hộ tịch muốn in mẫu 22c/BTPCN/TN: Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước trên địa bàn tỉnh đáp ứng đúng quy định


Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top