Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R97

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 24-03-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R97.

Phiên bản này cho phép kê khai, thay đổi thông tin và đánh giá lại tài sản theo thông tư 144/2017/TT-BTC, đồng thời bổ sung 3 mẫu báo cáo mới 04a/b/c theo thông tư trên

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R97

Nghiệp vụ thay đổi

1 .Cho phép kê khai tài sản theo thông tư 144/2017/TT-BTC
2 .Cho phép thay đổi thông tin tài sản theo thông tư 144/2017/TT-BTC
3 .Cập nhật lại các thông tin khi đánh giá lại tài sản theo thông tư 144/2017/TT-BTC
4 .Bổ sung Mẫu số 04a-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thông tư số 144/2017/TT-BTC
5 .Bổ sung Mẫu số 04b-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quản, tổ chức, đơn vị theo thông tư số 144/2017/TT-BTC
6 .Bổ sung Mẫu số 04c-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thông tư số 144/2017/TT-BTC
7 .Sắp xếp lại danh sách báo cáo để đáp ứng các báo cáo theo thông tư 144
Tiện ích

1 .Cải tiến hiệu năng Báo cáo tài sản đã thanh lý và ghi giảm TSCĐ của đơn vị HCSN
2 .Cải tiến hiệu năng báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng)
3 .Cải tiến hiệu năng báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng)
4 .Cải tiến hiệu năng bảng tổng hợp tài sản, y dụng cụ lâu bền tại các khoa phòng

Trân trọng!
 
Top