Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R8

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 24-06-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R8.

In được báo cáo B02-CĐT, B03-CĐT, F02-CĐT, F03C-CĐT trên khổ giấy A4 ngang. Bổ sung tham số người đề nghị, người phê duyệt khi in mẫu Giấy đề nghị thanh toán (C37-HD). Cho phép chọn Dự án là Tổng hợp khi in mẫu F03C-CĐT. Cho phép lập Chứng từ ghi sổ, Sổ cái - chứng từ ghi sổ đối với phiếu nhập kho, xuất kho chỉ có số lượng không có thành tiền.Cho phép chọn tham số Dự án là Tổng hợp khi in mẫu B03-CĐT. Cho phép chọn tham số Dự án là Tổng hợp khi in mẫu B02-CĐT.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R8

1.Kế toán mong muốn in được báo cáo B02-CĐT, B03-CĐT, F02-CĐT, F03C-CĐT trên khổ giấy A4 ngang để hiển thị đủ cột số tiền phát sinh.

2.Kế toán mong muốn khi in Giấy đề nghị thanh toán (C37-HD) có sẵn các thông tin về người đề nghị, người phê duyệt để không phải viết tay bổ sung sau khi in

3.Kế toán mong muốn có thể tổng hợp được các loại chi phí khác của tất cả các dự án theo từng loại chi phí trên báo cáo F03C-CĐT để nộp báo cáo theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

4.Kế toán muốn lập chứng từ ghi sổ lấy được cả những chứng từ nhập kho, xuất kho (vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ) chỉ có số lượng không có thành tiền để phản ánh được nghiệp vụ phát sinh vào chứng từ ghi sổ và sổ kế toán tương ứng

5.Kế toán mong muốn có thể tổng hợp được tình hình thực hiện đầu tư của tất cả các dự án theo từng loại cơ cấu vốn đầu tư trên báo cáo B03-CĐT để báo cáo đơn vị cấp trên

6.Kế toán mong muốn có thể tổng hợp được nguồn vốn đầu tư của tất cả các dự án phát sinh theo từng nguồn kinh phí trên báo cáo B02-CĐT để báo cáo đơn vị cấp trên


Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top