Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R6

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 30-05-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R6.

Khi tách dữ liệu, cho phép chuyển chứng từ Điều chỉnh giao và rút, Điều chỉnh kinh phí rút và chi sang để năm sau báo cáo cáo không bị âm ở mục rút/chi. Khi in sổ S31-H: Sổ tài sản cố định, lấy được số liệu đánh giá hao mòn lũy kế lên từ chứng từ Đánh giá lại TSCĐ. Khi sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương từ chứng từ Chi tiền gửi, lấy được thông tin các đối tượng chi tiết từ chứng từ Chi tiền gửi. Cập nhật mức đóng BHXH cơ quan mới trên dữ liệu tạo mới và dữ liệu mẫu.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
* Tính năng mới:

1. Trường hợp rút tạm ứng về 1 tiểu mục và thanh toán ở nhiều tiểu mục khác mà không cần điều chỉnh số liệu ngân sách thì kế toán muốn khi chuyển số kinh phí sang năm sau chờ quyết toán thì số rút hiển thị theo tiểu mục của số đã chi để số liệu đối chiếu kho bạc không bị âm.

2. Khi in sổ S31-H: Sổ tài sản cố định trong trường hợp có đánh giá lại hao mòn, kế toán muốn số thay đổi về hao mòn do đánh giá lại được cập nhật lên báo cáo để khớp số liệu với Bảng cân đối kế toán.

3. Khi hạch toán chi phí lương từ chứng từ thanh toán lương bằng tiền gửi, kế toán mong muốn lấy lên thông tin các đối tượng được trả lương đã ghi trong UNC, Lệnh chi để giảm thiểu thời gian nhập liệu

4. Mong muốn cập nhật mức đóng BHXH mới của người sử dụng lao động theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP để tính các khoản trích nộp bảo hiểm (BHXH) được đúng đắn và chính xác.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top