Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R19 (14/08/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Kính gửi: Giám đốc các Văn phòng/Trung tâm

Hôm nay ngày 14-08-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R19

Hiệu chỉnh báo cáo B04-X: Thuyết minh BCTC để phù hợp với kho bạc phục vụ nộp Hệ thống Tổng kế toán

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bộ cài

Trân trọng
 
Top