Tại sao khi thanh toán thuế, bảo hiểm số liệu phải nộp lấy lên không đúng?

NQAnh

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề
Khi thực hiện thanh toán thuế, bảo hiểm, số liệu phải nộp lấy lên không đúng so với tiền thuế, bảo hiểm phải nộp của tháng đã làm bảng lương​

Nguyên nhân 1: Tài khoản 332x, tài khoản 333 có số dư đầu kỳ
  • Vào Báo cáo/ Báo cáo tài chính/ Bảng cân đối tài khoản: kiểm tra tháng thanh toán thuế, bảo hiểm có số dư đầu kỳ trên các TK332x, TK333 hay không?
Nếu có số dư đầu kỳ bên Nợ => phản ánh đơn vị đang nộp dư bảo hiểm, thuế các kỳ trước
=> Số liệu lấy lên số còn phải nộp = Số phải nộp trong kỳ - Số dư đầu kỳ

Nếu có số dư đầu kỳ bên Có => phản ánh đơn vị chưa nộp bảo hiểm, thuế các kỳ trước
=> Số liệu lấy lên số còn phải nộp = Số còn phải nộp đầu kỳ + Số phải nộp trong kỳ​

Nguyên nhân 2: Đã có chứng từ nộp bảo hiểm, thuế tự hạch toán tay
  • Vào Báo cáo/ Báo cáo tài chính/ Bảng cân đối tài khoản: kiểm tra tháng thanh toán thuế, bảo hiểm có số phát sinh bên Nợ các TK332x, TK333 hay không?
Nếu có chứng từ phát sinh bên Nợ => có thể đơn vị đã tự lập chứng từ nộp bảo hiểm trước đó nhưng chưa xóa đi, nếu chứng từ này sai thì xóa đi sau đó thực hiện thanh toán thuế, bảo hiểm lại.​
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top