Tài sản tôi mang đi nâng cấp, sửa chữa thì làm thế nào để thao tác trên phần mềm?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề: Trong kỳ có tài sản mang đi nâng cấp, sửa chữa lớn tăng giá trị tài sản cần thao tác trên phần mềm

Giải pháp:
  • Bước 1: Vào Đánh giá lại tài sản/ Chọn tài sản cần đánh giá lại
16.png

  • Bước 2: Điền Giá trị mới của tài sản ở phần Thông tin chi tiết hoặc các thông tin cần thay đổi khác ở Thông tin hao mòn/khấu hao.
    Sau đó nhấn Cất.
17.png
 
Top