Sổ quản trị và sổ tài chính Misa

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Chị vào hệ thống/tùy chọn/ tùy chọn chung/ tích vào ô sử dụng thêm sổ quản trị, tự động phần mêm sẽ xuất hiện thêm sổ quản trị ( nội bộ) thêm cho mình. Chị vào chọn chi nhánh làm việc và chọn sổ quản trị ( nội bộ ) và tài chính ( thuế ) tương ứng để làm việc. Các chứng từ chị đã hạch toán ( trên sổ tài chính ) tự động chuyển sang sổ quản trị ở trạng thái chưa ghi sổ, chị ghi sổ lại để lên đc báo cáo sổ quản trị. Số dư thì chị vào nghiệp vụ/ nhập số dư ban đầu để nhập số dư sổ quản trị, số dư sẽ là khác nhau ở 2 sổ.
 

Đính kèm

  • 80.3 KB Lượt xem: 141
  • 111 KB Lượt xem: 148
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top