Rút tiền gửi kho bạc về nhập quỹ

Nguyễn Tiến Dũng

New Member
Nhân viên MISA
1. Định khoản:

Trường hợp rút tiền gửi kho bạc về nhập quỹ, ghi:

Nợ TK 111 Tiền mặt​
Có TK 1121 Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu.

1.-Thu-tien-mat-01.png


2. Nhấn Thêm.

1.-Thu-tien-mat-02.png


3. Khai báo thông tin trên Phiếu thu tiền mặt:
  • Người nộp, Diễn giải, Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định.
  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
  • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.
1.-Thu-tien-mat-03-02.01_1121.png

  • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.
1.-Thu-tien-mat-04-1.png


  • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)
Xem thêm hướng dẫn khai báo chấp hành viên tại đây.
  • Nhập TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.
1.-Thu-tien-mat-03-02.01_1121.png


4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

1.-Thu-tien-mat-04-1.03.1_1121.png
 
Top