[Phim] Hướng dẫn lấy lại số dư đầu năm tài chính trong trường hợp đã tách dữ liệu trước đó

admin

Administrator
Vấn đề : Đầu năm tài chính số dư của dữ liệu đã được tách trước đây không đúng với số dư của dữ liệu chuẩn đã nộp báo cáo.

Giải pháp:
Trường hợp 1:
Nếu sai số dư một số tài khoản theo dõi tổng tiền ví dụ như tài khoản TK 111, 133, 3331...,421... thì đăng nhập vào dữ liệu có số dư không chuẩn để nhập lại bằng cách vào Nghiệp vụ \ Nhập số dư đầu kỳ\ Nhấp đôi chuột vào tài khoản cần sửa\ Nhập lại số dư của tài khoản này căn cứ vào số dư chuẩn trên cân đối tài khoản năm trước\ Cất
Trường hợp 2:
Sai ở nhiều các TK và số dư chi tiết công nợ, kho,ccdc, tscđ...
 • Bước 1 : Tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước, dữ liệu được tạo có ngày bắt đầu hạch toán tương tự dữ liệu đang bị sai số dư. Xem hướng dẫn tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước Tại đây (Help.misasme2015.misa.vn\ 3. Hướng dẫn cài đặt phần mềm và tạo mới dữ liệu\ Tạo mới dữ liệu từ năm trước)
 • Bước 2 : Đăng nhập vào dữ liệu mới tạo và Thực hiện xuất khẩu số dư đầu kỳ theo hướng dẫn Xuất khẩu dữ liệu tại đây
 • Bước 3 : Đăng nhập vào dữ liệu số dư bị sai, vào Nghiệp vụ \ Nhập số dư đầu kỳ \ tick sang các Tab số dư sai như Số dư tài khoản, ngân hàng, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, Tồn kho vật tư hàng hóa \ Chọn 1 mã bất kỳ ấn tổ hợp phím Ctrl + A để bôi đen hết tất cả các mã sau đó tích chuột phải chọn Xóa.
  - Với CCDC : Vào Nghiệp vụ\ CCDC \ Ghi tăng CCDC \ trên danh sách ghi tăng tại cột số chứng từ lọc số chứng từ là OPN\ chọn vào 1 mã ấn tổng hợp phím Ctrl + A để bôi đen các mã\ tích chuột phải chọn Xóa.
  - Với TSCĐ : Vào Nghiệp vụ \ TSCĐ\ Ghi tăng TSCĐ \ trên danh sách ghi tăng tại cột số chứng từ lọc số chứng từ là OPN\ chọn vào 1 mã ấn tổng hợp phím Ctrl + A để bôi đen các mã\ tích chuột phải chọn Xóa.
  - Với chi phí sản xuất: Vào nghiệp vụ \ Nhập số dư ban đầu \ Chi phí dở dang \ chọn 1 mã bất kỳ ấn tổ hợp phím Ctrl + A để bôi đen hết tất cả các mã sau đó tích chuột phải chọn Xóa.
 • Bước 4: Đăng nhập dữ liệu cần sửa số dư và thực hiện nhập khẩu file số dư được xuất ở bước 2 theo hướng dẫn tại đây
 • Bước 5: Kiểm tra lại số dư đầu kỳ sau khi nhập khẩu hoàn thành
Trường hợp 3: Nếu sai ở ở các TK công nợ phải thu phải trả (nhưng không theo dõi chi tiết theo từng hóa đơn), công nợ nhân viên, kho, ngân hàng thì có thể xuất nhập khẩu dữ liệu bằng execl theo hướng dẫn sau:
 • Bước 1: Đăng nhập vào dữ liệu có số dư chuẩn để xuất khẩu các báo cáo tương ứng sau ra execl, nên in các báo cáo vào ngày 31/12 :
 • Số dư của công nợ phải thu: Vào Báo cáo\ Bán hàng\ Tổng hợp công nợ phải thu chọn chi tiết theo loại tiền nếu có công nợ ngoại tệ.

 • Số dư của công nợ phải trả: Vào Báo cáo\ Mua hàng\ Tổng hợp công nợ phải trả chi tiết theo loại tiền nếu có công nợ ngoại tệ.
 • Số dư của nhân viên: Vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Tổng hợp công nợ nhân viên.
 • Số dư của vật tư hàng hóa: Vào Báo cáo/ Kho\Tổng hợp tồn kho chọn in tất cả các kho.

 • Số dư của ngân hàng: Vào Báo cáo\ Ngân hàng\ Sổ chi tiết tiền gửi chọn tất cả các ngân hàng. Bỏ không nhóm các TK ngân hàng.
 • Bước 2: Đăng nhập vào dữ liệu số dư bị sai, vào Nghiệp vụ\ Nhập số dư đầu kỳ/ tích sang các tab số dư sai như ngân hàng, công nợ phải thu, công nợ phải trả, kho\ chọn 1 mã bất kỳ ấn tổ hợp phím Ctrl + A để bôi đen hết tất cả các mã sau đó tích chuột phải chọn Xóa.
 • Bước 3: Và Tệp\ Nhập khẩu dữ liệu từ excel. Xem hướng dẫn nhập khẩu Tại đây.
Trường hợp 4: Sai số dư đầu kỳ của chi tiết công cụ dụng cụ (CCDC), tài sản cố định (TSCĐ), chi phí dở dang thì làm theo hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Tạo dữ liệu kế toán mới từ dữ liệu có số dư chuẩn để lấy số dư đầu kỳ của CCDC, TSCĐ đúng. Hướng dẫn chi tiết Tại đây
 • Bước 2: Sau khi đã có dữ liệu kế toán mới từ năm trước thì vào Tệp\ Xuất khẩu dữ liệu\ Chọn những phần sau: Số dư đầu kỳ\ Tích chọn chi phí dở dang, CCDC\ Tích chọn chứng từ ghi tăng, TSCĐ\ Tích chọn chứng từ ghi tăng, Chọn khoảng thời gian ngày 01/01.
 • Bước 3: Đăng nhập vào dữ liệu có số dư sai để xóa số dư đầu kỳ chi tiết của CCDC, TSCĐ, chi phí dở dang như sau:
  • Với CCDC : Vào Nghiệp vụ\ CCDC\ Ghi tăng CCDC\ trên danh sách ghi tăng tại cột số chứng từ lọc số chứng từ là OPN\ chọn vào 1 mã ấn tổng hợp phím Ctrl + A để bôi đen các mã\ tích chuột phải chọn Xóa.
  • Với TSCĐ : Vào Nghiệp vụ\ TSCĐ\ Ghi tăng TSCĐ\ trên danh sách ghi tăng tại cột số chứng từ lọc số chứng từ là OPN\ chọn vào 1 mã ấn tổng hợp phím Ctrl + A để bôi đen các mã\ tích chuột phải chọn Xóa.

  • Với chi phí sản xuất: Vào nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu\ chi phí dở dang\ chọn 1 mã bất kỳ ấn tổ hợp phím Ctrl + A để bôi đen hết tất cả các mã sau đó tích chuột phải chọn Xóa.
 • Bước 4: Đăng nhập vào dữ liệu có số dư sai vào Tệp\ Nhập khẩu dữ liệu\ Chọn đến file xuất khẩu ở Bước 2

Ghi chú:
 • Số dư đầu kỳ của TK kho và kho, TK 142, 242 và CCDC, TK 211, 214 và TSCĐ.. là khác nhau vì vậy sau khi đã nhập khẩu xong số dư chi tiết của kho, CCDC, TSCĐ, chi phí dở dang thì phải vào Nghiệp vụ\ Nhập số dư đầu kỳ\ Số dư tài khoản chọn đến các TK kho, 142, 242, 211, 214.. để nhập số tổng tiền.
 • Đơn vị áp dụng phương pháp tính giá xuất kho theo đích danh, năm 2016 đã xuất kho cho những chứng từ nhập năm 2015 nếu thực hiện theo cách này thì: Sau khi nhập khẩu lại số dư, thực hiện bảo trì dữ liệu. Khi đó chương trình sẽ cảnh báo các chứng từ xuất kho không ghi sổ được do thiếu chứng từ đối trừ, kế toán nhấn mở từng chứng từ xuất kho để chọn lại chứng từ nhập tương ứng.

 • Các đơn vị có quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo hóa đơn và năm 2016 có thực hiện trả tiền hoặc đối trừ chứng từ cho những hóa đơn, chứng từ công nợ năm 2015 thì vào Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo hóa đơn kiểm tra lại số liệu và tiến hành đối trừ chứng từ lại cho khách hàng, nhà cung cấp tương ứng
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top