Nộp khôi phục dự toán

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh,
Khi anh rút Nợ TK 111/có TK 1121: 37tr đồng thời phần mềm sẽ sinh Có TK 008; và đã hạch toán chi vào chi phí TK 8142: 33tr nên khi nộp lại anh ghi Nợ TK 1121/Có TK 111: 4tr đồng thời ghi Có TK 008: -4tr, cột nghiệp vụ để là Khôi phục nhé.
Trân trọng!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh,
Do đơn vị nói rằng "chi cho cán bộ 33 triệu còn lại 4 triệu phải nộp lại kho bạc do cán bộ nghỉ việc từ tháng 4" nên MISA cho là đơn vị đang hạch toán Nợ TK 8142:33tr. Do vậy nếu đơn vị đã hạch toán Nợ TK 8142: 37tr thì cần làm bút toán Nợ TK 111/Có TK 8142: 4tr, nghiệp vụ Khôi phục;
khi nộp lại anh ghi Nợ TK 1121/Có TK 111: 4tr đồng thời ghi Có TK 008: -4tr, cột nghiệp vụ để là Khôi phục nhé.
Trân trọng!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh,
Để MISA có căn cứ tư vấn, lần sau anh ghi đủ các nghiệp vụ hạch toán và số tiền liên quan nhé. Trường hợp này anh đang hạch toán Nợ TK 111/Có TK 1121: 37tr; Nợ TK 8142/Có TK 334: 37tr; Nợ TK 334/Có TK 111: 33tr==> Vậy anh cần hạch toán Nợ TK 334/Có TK 8142:4tr nghiệp vụ Khôi phục;
khi nộp lại anh ghi Nợ TK 1121/Có TK 111: 4tr đồng thời ghi Có TK 008: -4tr, cột nghiệp vụ để là Khôi phục nhé.
Còn trường hợp Nợ TK 8142/334:37tr nếu chưa nộp báo cáo chi thì nên sửa thành 33tr để không ảnh hưởng tới TK 334 anh nhé.
Trân trọng!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top