Những vấn đề thường gặp trên AMIS Kế toán - Tuần 12 (Năm 2022)

Thưa Quý Khách
Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp các vấn đề nhằm giúp Anh Chị có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG TUẦN 12

Vấn đềLink hướng dẫn
Chương trình hỗ trợ quyết toánhttps://helpact.misa.vn/quyet-toan.html
Số dư đầu kỳ thể hiện chưa đúng sửa thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-sua-so-du-tai-khoan-dau-ky-thi-lam-the-nao/
Làm thế nào để kiểm tra, đối chiếu số liệu của các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (pp trực tiếp)?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...tren-bao-cao-luu-chuyen-tien-te-pp-truc-tiep/
Làm thế nào khi xem báo cáo tài chính không lấy được số liệu năm trước?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-xem-bao-cao-tai-chinh-khong-lay-duoc-so-lieu-nam-truoc/
Gửi hóa đơn nháp cho khách hàng (Nghị định 123/2020/NĐ-CP)https://helpact.misa.vn/kb/gui-hoa-don-nhap-cho-khach-hang-nghi-dinh-123-2020-nd-cp/
Làm thế nào khi tổng doanh thu bán ra lệch với sổ cái TK 511?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-tong-doanh-thu-ban-ra-lech-voi-so-cai-tk-511/
Làm thế nào khi xem số dư ở nhập số dư ban đầu khác với số dư đầu kỳ trên bảng cân đối tài khoản?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...voi-so-du-dau-ky-tren-bang-can-doi-tai-khoan/
Công việc kế toán hàng tháng/quý/nămhttps://helpact.misa.vn/kb/huongdan_nghiepvu/
Làm thế nào để lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-de-lap-to-khai-bo-sung-thue-gtgt-tren-phan-mem/
Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 3331?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-thue-gtgt-dau-ra-lech-voi-so-cai-tk-33311/
Làm thế nào khi nhập tồn kho đầu kỳ nhưng xem bảng cân đối số dư của tài khoản kho không hiển thị?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...n-doi-so-du-cua-tai-khoan-kho-khong-hien-thi/
Làm thế nào khi chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo kết quả SXKD không bằng chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo tổng hợp bán hàng?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...anh-thu-thuan-tren-bao-cao-tong-hop-ban-hang/
Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sáchhttps://helpact.misa.vn/kb/html_29040001/
Làm thế nào khi khấu trừ thuế sai?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-khau-tru-thue-bi-sai/
Tôi muốn thiết lập bảo mật 2 lớp khi đăng nhập thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-thiet-lap-bao-mat-2-lop-khi-dang-nhap-thi-lam-the-nao/
Khi đăng nhập tài khoản kế toán viên báo “Bạn không có quyền truy cập dữ liệu kế toán” thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/khi-dang...yen-truy-cap-du-lieu-ke-toan-thi-lam-the-nao/
Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừhttps://helpact.misa.vn/kb/thue_gtgt_theo_pp_khautru/
Khấu trừ thuế GTGThttps://helpact.misa.vn/kb/html_21030000/
Làm thế nào khi khấu trừ thuế sai?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-khau-tru-thue-bi-sai/
Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-thue-gtgt-dau-vao-lech-voi-so-cai-tk-133/
Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất kho phần mềm báo xuất quá số lượng tồn?https://helpact.misa.vn/kb/lam_the_...mem_canh_bao_xuat_qua_so_luong_ton_trong_kho/
Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...-bi-lech-voi-so-du-tai-khoan-kho-tren-so-cai/
Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất kho phần mềm báo xuất quá số lượng tồn?https://helpact.misa.vn/kb/lam_the_...mem_canh_bao_xuat_qua_so_luong_ton_trong_kho/
Làm thế nào khi số dư trên sổ chi tiết vật tư hàng hóa bị âm?https://helpact.misa.vn/kb/lam_the_nao_khi_so_du_tren_so_chi_tiet_vat_tu_hang_hoa_bi_am/
Hướng dẫn các phương pháp tính giá thành trên AMIS Kế toánhttps://helpact.misa.vn/kb/gia-thanh/
Tài khoản 621, 622, 627 còn số dư sau khi tính giá thànhhttps://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-tai-khoan-621-622-627-con-so-du-sau-khi-tinh-gia-thanh/
Làm thế nào để 154 hết số dư khi không còn chi phí dở dang cuối kỳ?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-de-tk154-het-so-du-khi-khong-con-do-dang-cuoi-ky/
Các vấn đề thường gặp về giá thànhhttps://helpact.misa.vn/kb/hdqt_gia_thanh/
Hướng dẫn nghiệp vụ HDDT theo NĐ 123https://helpact.misa.vn/kb/huong-dan-nghiep-vu-hoa-don-dien-tu-theo-nghi-dinh-123-2020-nd-cp/
Xuất HDDT theo NĐ 123 trên phần mềm MISAhttps://forum.misa.vn/threads/huong...hi-dinh-123-tren-phan-mem-ke-toan-misa.59766/
Hướng dẫn xuất hóa đơn giảm 2% thuế GTGT theo NQ 43https://helpact.misa.vn/kb/huong-da...eo-nghi-quyet-43-2022-qh15-tren-amis-ke-toan/
Làm thế nào khi gửi hoá đơn cho khách hàng báo gửi lỗi?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-gui-hoa-don-cho-khach-hang-bao-gui-loi/
Các vấn đề thường gặp về HDDThttps://helpv3.meinvoice.vn/kb/3-cau-hoi-thuong-gap/
Làm sao để xem được câu thông báo lỗi của thuế?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/lam-...UtCyl-Ba-YVtNxkeiQt-eJjUpdPunFOXhkLPo-i2AqIW4
Chuyển đổi HDDT lên NĐ 123 (MISA meIvoice bản web)https://helpv3.meinvoice.vn/kb/huon...heo-nghi-dinh-123-thong-tu-78-sau-ngay-21-11/
Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...do-tach-du-lieu-khi-chua-chot-so-du-ky-truoc/
Lập và kiểm tra báo cáo tài chínhhttps://helpact.misa.vn/kb/lap-va-kiem-tra-bao-cao-tai-chinh/
Nộp báo cáo tài chínhhttps://helpact.misa.vn/kb/nop-bao-cao-tai-chinh/
Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?https://helpact.misa.vn/kb/khi-ket-thuc-nam-tai-chinh-va-bat-dau-nam-tai-chinh-moi-can-lam-gi/
Xử lý các vấn đề thường gặp khi lập chứng từhttps://helpact.misa.vn/kb/theo-tung-nghiep-vu/
Tôi muốn theo dõi sổ quản trị trên AMIS kế toán thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-theo-doi-them-so-quan-tri-tren-amis-ke-toan-thi-lam-the-nao/

LIÊN HỆ MISA HỖ TRỢ Ở ĐÂU:

Ngoài ra, Quý khách có thể tham khảo các kênh hỗ trợ khác như:


1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại: https://helpact.misa.vn/

2. Kênh hỗ trợ miễn phí qua Cộng đồng MISA trên facebook: https://www.facebook.com/groups/hotroamis

3. Kênh video trên youtube: https://www.youtube.com/hocphanmemamis

4. Đào tạo/giải đáp trực tuyến qua Zoom: https://mily.vn/daotaoamis1

5. Diễn đàn MISA: https://forum.misa.vn/

6. Tổng đài tư vấn: https://www.misa.vn/tong-dai

(*) Mong Quý khách thông cảm, thời điểm quyết toán nhu cầu liên hệ tổng đài rất cao, nên có thể kho kết nối được Tổng đài tư vấn, Anh/Chị ưu tiên search tài liệu trên trang https://helpact.misa.vn/ (bằng cách gõ từ khóa nhu cầu cần tìm) hoặc trên google search từ khóa nhu cầu kèm từ "AMIS Kế toán" để có tài liệu hướng dẫn chi tiết, hoặc sử dụng kênh hỗ trợ miễn phí phía trên.
1647941391457.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top