Người mua ký Biên bản hiển thị cảnh báo:"MST của người mua không khớp với MST đăng ký dịch vụ HĐĐT"

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Vấn đề: Làm thế nào khi người mua ký Biên bản hiển thị cảnh báo: "MST của người mua không khớp với mã số thuế đăng ký dịch vụ hoá đơn điện tử. Vui lòng kiểm tra lại"?

Nguyên nhân:
Khi ký Biên bản, phần mềm đang kiểm tra cả thông tin Mã số thuế người mua trên biên bản đang chưa khớp với Mã số thuế trên chứng thư số đang chọn ký

Giải pháp:

Người mua kiểm tra lại các trường hợp:
- Dòng Mã số thuế của bên B (Bên mua) trên Biên bản đã có thông tin Mã số thuế chưa hay đang để trống?
- Mã số thuế đã gõ đúng chưa?
- Chứng thư số đang sử dụng để ký đã khớp với Mã số thuế trên Biên bản hay chưa?
 
Sửa lần cuối:
Top