Misa tự động định khoản mua hàng trong nước vào tk công nợ 335 khi tạo chứng từ mới, làm thế nào sửa định khoản về 331 mỗi khi tạo chứng từ mới

Top