Meinvoice misa kiểm tra lại cách lấy dữ liệu xuất ra excel

1633299492762.png

Bảng kê hóa đơn đã sử dụng với bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng khi xuất ra excel thì có lệch tổng tiền, chắc do cách lấy dữ liệu không đồng nhất.
Bảng kê hóa đơn đã sử dụng thì lấy: Tổng Tiền hàng, Tổng tiền thuế
Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng thì lấy: Chi tiết Tiền hàng, chi tiết tiền thuế theo từng dòng hóa đơn
Nên dẫn đến sai lệch giữa 2 báo cáo này
Dù lấy dữ liệu theo cách nào thì số liệu phải thống nhất mới đúng
MISA NGHIÊN CỨU LẠI CÁCH LẤY DỮ LIỆU HOẶC LÀM TRÒN ĐỂ CHO SỐ LIỆU 2 BÁO CÁO KHỚP ĐÚNG

1633302512463.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top