Mẫu 39 tùy chỉnh không xuất được file ra dịch vụ công

Mẫu tùy chỉnh thì không thể tài lên DVC được do không phải mẫu chuẩn của kho bạc. Cả nước hiện chỉ dùng một mẫu duy nhất theo đúng mẫu mặc định của phần mềm, mẫu đã chỉnh sửa thì không thể tải lên DVC nhé. Vào File/ Export xuất khẩu ra XML rồi gửi lên DVC cũng không được nhé
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top