Lập Danh sách nâng lương/ Phụ cấp trên phần mềm Quản lí cán bộ

PTTUYET_MISA

Moderator
1/ Nâng bậc lương thường xuyên:

Phần mềm sẽ lấy lên danh sách CBCCVC được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên tại đơn vị.
Các cán bộ có đầy đủ các điều kiện sau sẽ được xét nâng bậc lương thường xuyên:
  • Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hay cách chức
  • Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên đối với cán bộ công chức và hoàn thành nhiệm vụ trở lên đối với viên chức và người lao động.
  • Có thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc chức danh đủ 60 tháng đối với các chức danh chuyên gia cao cấp; đủ 36 tháng đối với các ngạch chức danh có yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên; đủ 24 tháng đối với ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ từ trung cấp trở xuống. (Kiểm tra Thời gian giữ bậc trong ngạch bằng cách vào Danh mục/ Ngạch bậc lương/ Chọn đến ngạch cần xem/ xem Số năm giữ bậc.
http://help.qlcb.vn/nang_luong_thuong_xuyen.htm

2/ Nâng phụ cấp thâm niên nghề:

Phần mềm sẽ lấy lên danh sách cán bộ giáo viên được đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề tại đơn vị.
Các cán bộ có đầy đủ các điều kiện sau sẽ được xét nâng phụ cấp thâm niên nghề:
  • Nâng phụ cấp thâm niên nghề chỉ áp dụng đối với những đơn vị giáo dục
  • Có thời gian dự kiến được hưởng phụ cấp thâm niên nghề <= ngày cuối cùng của kỳ xét nâng lương (Hiểu là các lần nâng phụ cấp sau, mỗi lần cách nhau 1 năm.)
  • Chưa được chọn vào danh sách đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề khác (Danh sách này chưa được cập nhật vào hồ sơ)
  • Lần hưởng phụ cấp đầu tiên cán bộ phải đảm bảo Có ngày/kỳ nâng lương tối thiểu là 60 tháng (Hiểu nôm na là công tác được 5 năm trở lên mới được hưởng phụ cấp thâm niên nghề)
http://help.qlcb.vn/nang_phu_cap_tham_nien_nghe.htm
.....................................QLCB-1568.........................................
 
Top