Lập 01 hóa đơn điều chỉnh cho tất cả hóa đơn sai sót trong kỳ được không?

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Câu hỏi: Nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn cùng 01 khách hàng, cùng nội dung sai sót (ví dụ: cùng sai mã số thuế hoặc cùng sai 1 mức đơn giá ) và đã kê khai, sang kỳ sau mới phát hiện ra và lập 01 hóa đơn điều chỉnh cho tất cả các hóa đơn sai sót (có kèm bảng kê liệt kê ghi rõ các số hóa đơn sai sót + biên bản điều chỉnh sai sót) có được không?

Trả lời:
1609821135928.png

1609821163258.png

Tham gia ngay vào Cộng đồng hỗ trợ MISA meInvoice - Hóa đơn điện tử MISA để được giao lưu, học hỏi và hỗ trợ miễn phí từ MISA và cộng đồng thành viên .
BẤM VÀO ĐÂY
THAM GIA NGAY (7).png
 
Top