Làm thế nào khi lập chứng từ ghi sổ không hiển thị chứng từ cần lập?

Trường hợp 1: Lập chứng từ ghi sổ từ chứng từ Gốc.
Biểu hiện:
Lập chứng từ ghi sổ từ chứng từ Gốc không hiển thị được chức từ cần lập.
Nguyên nhân: Chứng từ chưa ghi sổ.
Giải pháp:
Vào Tìm kiếm/ Lọc số chứng từ cần lập chứng từ ghi sổ/ Kiểm tra cột Ghi sổ/ nếu chưa tick vào ô Ghi sổ thì chứng từ đó chưa được ghi sổ => Kiểm tra ghi sổ lại chứng từ.
upload_2020-5-19_12-43-37.png

Nguyên nhân: Chứng từ đã được lập chứng từ ghi sổ rồi.
Giải pháp:
Vào Tìm kiếm/ Lọc số chứng từ cần lập chứng từ ghi sổ/ Kiểm tra cột Số chứng từ Ghi sổ/ nếu có Số chứng từ nghĩa là Chứng từ đó đã được lập chứng từ ghi sổ rồi.
upload_2020-5-19_12-47-34.png


Nguyên nhân: Tick nhầm vào ô Lập chứng từ ghi sổ từ Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.
Giải pháp:
Trên giao diện Lập chứng từ ghi sổ chọn đúng vào ô Lập từ chứng từ gốc.
upload_2020-5-19_12-52-39.png


Trường hợp 1: Lập chứng từ ghi sổ từ Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.
Biểu hiện:
Lập chứng từ ghi sổ từ Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại. không hiển thị được chức từ cần lập.
Nguyên nhân:
Chưa lập Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.
Giải pháp:
-
Nghiệp vụ/Tổng hợp/Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại để kiểm tra xem chứng từ cần lập chứng từ ghi sổ đã lập Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại chưa?
- Nếu chưa, người dùng thực hiện Lập Bảng tổng hợp cho Chứng từ cùng loại trước sau đó tiền hành Lập chứng từ ghi sổ.
upload_2020-5-19_13-2-39.png

Nguyên nhân: Tick nhầm vào ô Lập chứng từ Chứng từ Gốc.
Giải pháp:
Trên giao diện Lập chứng từ ghi sổ chọn đúng vào ô Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

upload_2020-5-19_12-58-24.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top