Làm thế nào để xem lại hoặc sửa các Biên bản điều chỉnh hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web?

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Vấn đề: Làm thế nào để xem lại hoặc sửa các Biên bản điều chỉnh hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web?

Giải pháp:
1. Vào menu Xử lý hoá đơn / chọn Điều chỉnh hoá đơn
1. Tại giao diện Xoá bỏ này / lọc thời gian và trạng thái để chương trình lọc ra dữ liệu đã phát sinh

 
Sửa lần cuối:
Top