Làm thế nào để hết số âm dương tại cột Tạm ứng khi in mẫu số 02 ?

Đặng Thị Ngọc Tú_1344

Member
Nhân viên MISA
Trường hợp 1: Cột tạm ứng trong kỳ thể hiện dương ở tiểu mục rút tạm ứng và âm ở các tiểu mục chi thanh toán trong cùng 1 kỳ

Nguyên nhân
: Do đơn vị rút tạm ứng ở 1 tiểu mục (Ví dụ: 7799, 7049,..) nhưng chi và thanh toán cho các tiểu mục khác
Giải pháp:

1. Điều chỉnh kinh phí tạm ứng không cần lập Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách nộp kho bạc

Trên tham số báo cáo mẫu số 02, tích chọn Mẫu tự chủ sau đó bấm Đồng ý, phần mềm sẽ tự động điều chỉnh âm dương khi xem báo cáo.

1.JPG


2. Điều chỉnh kinh phí tạm ứng cần lập Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) nộp kho bạc
Có 2 cách lập chứng từ Điều chỉnh kinh phí để in được Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách:

Cách 1: Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Điều chỉnh kinh phí. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cách 2: Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán phát sinh Có 2 dòng định khoản TK 008211/008221 (nguồn thường xuyên/nguồn không thường xuyên), 1 dòng âm tiểu mục rút, 1 dòng dương tiểu mục chi, nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán

Ví dụ: Điều chỉnh kinh phí đã rút và chi tạm ứng thường xuyên từ Tiểu mục 6502 sang Tiểu mục 6501 với số tiền 2.000.000.
Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, thực hiện hạch toán 2 dòng:
  • Dòng 1: Ghi Có TK 008211, Tiểu mục 6502, nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán, Số tiền: 2.000.000 (số tiền âm).
  • Dòng 2: Ghi Có TK 008211, Tiểu mục 6501, nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán, Số tiền: 2.000.000 (số tiền dương).
2.JPG


Sau khi hạch toán xong, nhấn Cất, nhấn In\C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách để mang đi giao dịch với kho bạc.
Lưu ý: Sau khi thực hiện điều chỉnh theo cách 2, khi in báo cáo đối chiếu mẫu 02 để kiểm tra, bạn không cần tích vào nút Mẫu tự chủ

3.JPG


Trường hợp 2: Cột tạm ứng trong kỳ (Cột 1) in theo tháng/ quý bị âm nhưng in cả năm lại không bị
Nguyên nhân:
Do rút tạm ứng ở tháng/ quý trước nhưng thực hiện lập chứng từ chi và thanh toán tạm ứng tại kỳ này.
Giải pháp: Theo quy định số liệu tại Cột tạm ứng tròng kỳ (Cột 1) chỉ lấy số tạm ứng trong kỳ trừ đi số thanh toán trong kỳ, nên số liệu âm cột 1 như vậy là đúng.

Trường hợp 3: Cột tạm ứng số dư đến kỳ báo cáo (Cột 2) có số dư tạm ứng mặc dù chưa rút tạm ứng
Nguyên nhân:
Do số dư đầu kỳ chưa đúng
Giải pháp: Bạn làm theo hướng dẫn tại đây
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top