Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ dùng thử sang chính thức?

admin

Administrator
Sau quá trình triển khai thử nghiệm phần mềm, nếu đơn vị muốn chuyển luôn các dữ liệu được nhập trong quá trình sử dụng thử nghiệm thành dữ liệu chính thức, thực hiện như sau:
1. Nhấn link vào đây tại mục thông báo sử dụng thử nghiệm của hệ thống.

2. Chọn Chuyển sang chính thức đối với dữ liệu Quản lý thiết bị.

Lưu ý: Nếu đơn vị không không muốn sử dụng dữ liệu đã nhập trong quá trình sử dụng thử nghiệm, mà muốn nhập lại từ đầu thì nhấn chọn link Thiết lập lại dữ liệu.
 
Top