làm sao để xuất khẩu được các chứng từ Đề nghị nhập xuất kho này ?

Tâm Nguyễn @

New Member
1. Vào Bàn làm việc/ Phân hệ Thủ Kho /Tab đề nghị nhập, xuất kho, chọn đề nghị nhập, xuất kho trên hình danh sách.2.Chọn kỳ và lấy dữ liệu/ nhấn chọn xuất khẩu trên màn hình và xuất khẩu.


Trân trọng !
 
Top