Làm sao để xuất báo cáo tài chính ra file xml

Tâm Nguyễn @

New Member
  • 1. Vào menu Báo cáo/Báo cáo tài chính, chọn xem mẫu B01-DN: Bảng cân đối kế toán hoặc B01-DN: Bảng cân đối kế toán tổng hợp.


  • 2. Trên giao diện tham số, kế toán có thể tích chọn Lấy dữ liệu từ BCTC đã lập để xem báo cáo theo số liệu đã cất trước đó. Trường hợp không tích chọn mục này thì báo cáo sẽ lên số liệu theo công thức ngầm định của chương trình.
  • 3. Sau khi nhấn Đồng ý, báo cáo hiển thị như sau.


  • Tại đây, kế toán có thể thực hiện chức năng Xuất khẩu XML.
 
Top