Kiểm tra Số dư tài khoản 111, 112 để khớp với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của kho bạc

Hướng dẫn kiểm tra số dư, báo cáo tiền mặt 111, tiền gửi 112 bị sai trên phần mềm MISA Bamboo.NET

1. Tài khoản tiền mặt (TK 111) bị sai

Nguyên nhân 1: Số dư đầu năm TK 111 bị sai
Khắc phục: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư đầu năm: nhập lại số dư TK 111 theo hướng dẫn Tại đây
Trường hợp là dữ liệu nhiều năm thì phải tách dữ liệu ra sau đó sửa lại theo hướng dãn trên, nếu không phải làm đúng số liệu năm trước thì mới đúng được số dư cho năm nay.

Nguyên nhân 2: Số phát sinh Nợ TK 111 hoặc Có TK 111 bị sai
Khắc phục: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi \S02b-X Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt và thực hiện đối chiếu số liệu thu chi theo từng tháng để phát hiện số thu chi thừa, thiếu => Thực hiện sửa điều chỉnh.

2. Tài khoản tiền gửi ngân hàng (TK 1121) bị sai


Nguyên nhân 1: Số dư đầu năm TK 1121 bị sai
Khắc phục: Vào Nghiệp vụ\ nhập số dư đầu năm: nhập lại số dư TK 1121 theo hướng dẫn Tại đây.
(Nhập số dư TK 1121 là số dự toán còn lại ở kho bạc ở cuối năm trước, thường là số Kết dư ngân sách + số chuyển nguồn năm trước sang năm nay)


Nguyên nhân 2: Số phát sinh Nợ/Có TK 1121 bị sai.
Khắc phục: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi \S03-X Sổ tiền gửi kho bạc in theo tham số chọn TK 1121 và thực hiện đối chiếu số liệu theo từng tháng để phát hiện chứng từ thừa/thiếu => Thực hiện sửa, điều chỉnh.


Nguyên nhân 3: Do chọn sai TKNH khi nhập chứng từ hoặc khi in chọn tham số báo cáo TKNH sai
Khắc phục: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi \S03-X Sổ tiền gửi kho bạc in theo tham số TK 1121 (in khoảng thời gian ngắn để phát hiện tháng nào bị lệch, sau đó đối chiếu với sổ phụ NH)

Nguyên nhân 4: Do thêm tài khoản con của TK 1121 nhưng chọn sai tiết khoản khi hạch toán.
Khắc phục: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi \ S03-X Sổ tiền gửi kho bạc in theo tham số TK 1121 chi tiết đến từ tài khoản con củ TK 1121 (in khoảng thời gian ngắn để phát hiện tháng nào bị lệch, sau đó đối chiếu với sổ phụ NH)


3. Tài khoản tiền khác (TK 1128) bị sai

TK 1128 là tài khoản ngân hàng kho bạc dùng để giao dịch các hoạt động khác của xã như thu quỹ công chuyên dùng (đối ứng TK 431), thu chi hộ các nguồn thu khác (3361, 3362, 311, 331), thu chi nguồn XDCB( 241, 441) và hoạt động sự nghiệp khác(711, 811)

Nguyên nhân 1: Số dư đầu năm TK 1128 bị sai
Khắc phục: Vào Nghiệp vụ\ nhập số dư đầu năm: nhập lại số dư TK 1128 theo hướng dẫn Tại đây.
Nhập số dư TK 1128 đối ứng với các TK ở trên trừ đi phần số dư có trên TK 111 (nếu có)Nguyên nhân 2: Số phát sinh Nợ/Có TK 1128 bị sai
Khắc phục : Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi \ S03-X Sổ tiền gửi kho bạc in theo tham số TK 1128 và thực hiện đối chiếu số liệu theo từng tháng.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top