Không thể tạo mới dữ liệu từ năm trước

stone

New Member
Tôi không thể tạo mới dữ liệu từ năm trước,
Nội dung file xml:

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<NewDataSet>
<xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
<xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="ErrorLog" msdata:UseCurrentLocale="true">
<xs:complexType>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="ErrorLog">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="StepError" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="MessageException" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Exception" type="xs:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<ErrorLog>
<StepError>Lấy số dư chi phí dở dang đầu kỳ</StepError>
<MessageException>Dữ liệu không hợp lệ do vượt quá độ lớn cho phép</MessageException>
<Exception>System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric.
The statement has been terminated.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean&amp; dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task&amp; task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task&amp; task, Boolean&amp; usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean&amp; usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.Database.DoExecuteNonQuery(DbCommand command)
at Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.Database.ExecuteNonQuery(DbCommand command)
at a.a.j.᝸.ᜀ(DbCommand A_0)
at a.a.j.᜶.ᜀ(String A_0, Object[] A_1)
at a.a.i.ᝠ.ᜀ(String A_0, String A_1, Int32 A_2)
ClientConnectionId:cf55a500-dff7-4f0e-bbd1-c0507aa83094
Error Number:8115,State:8,Class:16</Exception>
</ErrorLog>
</NewDataSet>
 

Đính kèm

  • 24.1 KB Lượt xem: 106
  • 51 KB Lượt xem: 74
  • 30.8 KB Lượt xem: 74
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Tôi không thể tạo mới dữ liệu từ năm trước,
Nội dung file xml:

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<NewDataSet>
<xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
<xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="ErrorLog" msdata:UseCurrentLocale="true">
<xs:complexType>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="ErrorLog">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="StepError" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="MessageException" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Exception" type="xs:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<ErrorLog>
<StepError>Lấy số dư chi phí dở dang đầu kỳ</StepError>
<MessageException>Dữ liệu không hợp lệ do vượt quá độ lớn cho phép</MessageException>
<Exception>System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric.
The statement has been terminated.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean&amp; dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task&amp; task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task&amp; task, Boolean&amp; usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean&amp; usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.Database.DoExecuteNonQuery(DbCommand command)
at Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.Database.ExecuteNonQuery(DbCommand command)
at a.a.j.᝸.ᜀ(DbCommand A_0)
at a.a.j.᜶.ᜀ(String A_0, Object[] A_1)
at a.a.i.ᝠ.ᜀ(String A_0, String A_1, Int32 A_2)
ClientConnectionId:cf55a500-dff7-4f0e-bbd1-c0507aa83094
Error Number:8115,State:8,Class:16</Exception>
</ErrorLog>
</NewDataSet>
Thưa anh/chị
lỗi này có thể dữ liệu đơn vị lớn, và dung lượng ổ đĩa chứa dữ liệu khi tách không đủ, đơn vị kiểm tra lại dung lượng ổ đĩa thử nhé
 

stone

New Member
Mình đã kiểm tra, ổ C trống 127GB, ổ D (chứa dữ liệu) trống 73GB.
Có cách nào để kỹ thuật phần mềm Misa hỗ trợ mình trực tiếp được không?
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Mình đã kiểm tra, ổ C trống 127GB, ổ D (chứa dữ liệu) trống 73GB.
Có cách nào để kỹ thuật phần mềm Misa hỗ trợ mình trực tiếp được không?
Thưa anh/chị
vậy TH này anh/chị liên hệ tổng đài để được hỗ trợ trực tiếp nhé
 

stone

New Member
Cho mình số tổng đài được không?
mình không thể tìm ra, toàn thấy tổng đài hỗ trợ tự động, rất tốn thời gian mà dẫm chân tại chỗ.
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Cho mình số tổng đài được không?
mình không thể tìm ra, toàn thấy tổng đài hỗ trợ tự động, rất tốn thời gian mà dẫm chân tại chỗ.
thưa anh/chị
hiện tại tổng đài bên MISA 19008677 (3000/PHÚT)
- Kênh hỗ trợ có tính phí: Sử dụng tổng đài MỚI MISA Support (hướng dẫn cài và sử dụng: https://bit.ly/2E40KOC)
 

stone

New Member
Cảm ơn Misa, mình đã xử lý được vấn đề.

Chia sẻ cảm nhận về sự chuyên nghiệp của Misa:
1- Gọi điện lên tổng đài 19008677, ngay lập tức được hỗ trợ qua Ultra-viewer và bạn hỗ trợ số 3239 đã nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Đây là một vấn đề lớn, không phải thông thường.
2- Bạn xin phép tải dữ liệu về để đội ngũ hỗ trợ xem xét. Mình đồng ý. (lúc đó đã là khoảng hơn 17h30)
3- Sáng nay lúc hơn 7h30 đã thấy bạn gọi lại để báo là vấn đề đã được xử lý, cấp lại cho bạn ấy Ultra để xử lý.
4- Một lúc sau là vấn đề được xử lý.

Tổng thời gian gọi tổng đài mất khoảng 2 phút. Hỗ trợ xử lý xuyên ngày đêm.

Về cơ bản là hài lòng.

Chỉ có điều không hài lòng là số tổng đài 19008677 mình không thể tìm thấy ở bất cứ đâu (trong phần mềm Misa, trang web của misa, search google,...). Thậm chí khi search google tổng đài misa thì cũng không có (có nhưng số giả, bạn thử mà xem).
 

Đính kèm

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Cảm ơn Misa, mình đã xử lý được vấn đề.

Chia sẻ cảm nhận về sự chuyên nghiệp của Misa:
1- Gọi điện lên tổng đài 19008677, ngay lập tức được hỗ trợ qua Ultra-viewer và bạn hỗ trợ số 3239 đã nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Đây là một vấn đề lớn, không phải thông thường.
2- Bạn xin phép tải dữ liệu về để đội ngũ hỗ trợ xem xét. Mình đồng ý. (lúc đó đã là khoảng hơn 17h30)
3- Sáng nay lúc hơn 7h30 đã thấy bạn gọi lại để báo là vấn đề đã được xử lý, cấp lại cho bạn ấy Ultra để xử lý.
4- Một lúc sau là vấn đề được xử lý.

Tổng thời gian gọi tổng đài mất khoảng 2 phút. Hỗ trợ xử lý xuyên ngày đêm.

Về cơ bản là hài lòng.

Chỉ có điều không hài lòng là số tổng đài 19008677 mình không thể tìm thấy ở bất cứ đâu (trong phần mềm Misa, trang web của misa, search google,...). Thậm chí khi search google tổng đài misa thì cũng không có (có nhưng số giả, bạn thử mà xem).
Thưa anh/chị
em cảm ơn đơn vị đã tin tưởng, về số tổng đài MISA vì số nay là số truyền thống và cũng dần được thay thế bằng tổng đài mới là app MISA SUPPORT gọi nhanh hơn mà tiện hơn nên đơn vị tìm số cũ không ra ạ?đơn vị vẫn có thể dùng số cũ hoặc tải app tổng đài mới về xài nhé
 

Lien.Nguyen

New Member
Cảm ơn Misa, mình đã xử lý được vấn đề.

Chia sẻ cảm nhận về sự chuyên nghiệp của Misa:
1- Gọi điện lên tổng đài 19008677, ngay lập tức được hỗ trợ qua Ultra-viewer và bạn hỗ trợ số 3239 đã nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Đây là một vấn đề lớn, không phải thông thường.
2- Bạn xin phép tải dữ liệu về để đội ngũ hỗ trợ xem xét. Mình đồng ý. (lúc đó đã là khoảng hơn 17h30)
3- Sáng nay lúc hơn 7h30 đã thấy bạn gọi lại để báo là vấn đề đã được xử lý, cấp lại cho bạn ấy Ultra để xử lý.
4- Một lúc sau là vấn đề được xử lý.

Tổng thời gian gọi tổng đài mất khoảng 2 phút. Hỗ trợ xử lý xuyên ngày đêm.

Về cơ bản là hài lòng.

Chỉ có điều không hài lòng là số tổng đài 19008677 mình không thể tìm thấy ở bất cứ đâu (trong phần mềm Misa, trang web của misa, search google,...). Thậm chí khi search google tổng đài misa thì cũng không có (có nhưng số giả, bạn thử mà xem).
Mình dùng Misa 2017 và luôn thấy số tổng đài Misa ở góc phải bạn nhé. Tuy nhiên, lúc mình có vấn đề cần xử lý gọi tổng đài này toàn bận, chắc do mình xui :(((
 

Đính kèm

Bellakim

New Member
Mình tạo 1 data mới bắt đầu từ 01/01/2020, tuy nhiên khi nhập khẩu dữ liệu thì báo: "Việc nhập khẩu không được do ngày của dữ liệu nhập vào nhỏ hơn ngày bắt đầu cửa dữ liệu đang sử dụng" dù dư liệu mình xuất khẩu là từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
Vì sao lại bị vậy Ad ơi?
 

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Mình tạo 1 data mới bắt đầu từ 01/01/2020, tuy nhiên khi nhập khẩu dữ liệu thì báo: "Việc nhập khẩu không được do ngày của dữ liệu nhập vào nhỏ hơn ngày bắt đầu cửa dữ liệu đang sử dụng" dù dư liệu mình xuất khẩu là từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
Vì sao lại bị vậy Ad ơi?
anh vào tệp\thông tin dữ liệu của cả 2 data xem ngày bắt đầu dữ liệu của 2 data có giống nhau đều là 01/01/2020 không ạ. Dữ liệu anh xuất khẩu là năm 2020 nhưng nếu ngày bắt đầu của dữ liệu này nhỏ hơn sẽ ko được
anh có thẻ dùng cách tạo mới dữ liệu từ năm trước để tách toàn bộ số dư, danh mục, chứng từ năm 2020 sang 1 data mới theo hướng dẫn sau: https://helpsme.misa.vn/2021/kb/html_10030800/
 
Top