Khi đăng nhập phần mềm báo "Bạn chưa được phân quyền sử dụng..." thì làm thế nào?

Kim Huyên

Member
Nhân viên MISA
1. Biểu hiện:

phanquyen1.png


2. Nguyên nhân.

Do tài khoản đăng nhập chưa được phân quyền sử dụng meInvoice.

3. Cách khắc phục.

  • Nhờ người dùng có vai trò Quản trị đăng nhập vào phần mềm để phân quyền sử dụng meInvoice cho mình.
  • Người dùng có vai trò Quản trị thực hiện thêm người dùng theo hướng dẫn tại đây.

 
Top