HƯỚNG DẪN XỬ LÝ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG LÊN KHÔNG ĐÚNG

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
A. Cách lấy số liệu khi chọn các tiêu thức phân bổ chung


Cụ thể, trên bảng phân bổ chi phí chung, nhấn Xuất khẩu phân bổ chi phí. Trên file excel có thể xem chi phí trực tiếp và công thức tính.B. Phân bổ chung không hiển thị số liệu hoặc hiển thị không đúng thì làm thế nào?

Thực hiện kiểm tra theo các nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Do chứng từ phân bổ có ngày hạch toán nằm ngoài thời gian của kỳ tính giá thành

Giải pháp: Mở lại chứng từ chi phí cần phân bổ, xem chứng từ hạch toán có nằm trong thời gian của kỳ tính giá thành hay không?

Nếu không thực hiện Bỏ ghi/ Sửa, nhập lại ngày hạch toán đúng thuộc thời gian của kỳ tính giá thành.


Nguyên nhân 2: Với TT133 kiểm tra trên chứng từ không chọn khoản mục chi phí hoặc chọn nhầm khoản mục MTC khi không tính giá thành cho công trình

Giải pháp:
  1. Vào Tìm kiếm, chọn khoản thời gian của kỳ tính giá thành, nhấn Cập nhật, tích chọn Chứng từ chưa ghi sổ, nhấn Tìm kiếm.
  2. Lọc cột TK Nợ là 154
  3. Ở cột Khoản mục chí phí lọc “Trống”, thực hiện sửa chứng từ nếu có và tiếp tục lọc xem có KMCP bắt đầu là MTC hay không, nếu có mở chứng từ và sửa lại KMCP khác.


Nguyên nhân 3: Tính giá thành theo sản xuất trên chứng từ để trống đối tượng THCP nhưng nhập công trình, đơn hàng hoặc hợp đồng và ngược lại.

Giải pháp: Thực hiện tìm kiếm như Nguyên nhân 2, lọc lần lượt các tài khoản Nợ là 621, 622, 623, 627, 154 (TT133) và lọc ở cột Đối tượng TPCP trống, xem ở các cột Công trình, Hợp đồng bán, Đơn đặt hàng có được chọn trên chứng từ nào không.
Nếu có thực hiện xóa các đối tượng này trên chứng từ thì chứng từ mới phân bổ chi phí chung được.


Nguyên nhân 4: Do chứng từ đã được phân bổ ở kỳ tính giá thành khác

Giải pháp :
  1. Thực hiện Bỏ ghi chứng từ phân bổ chi phí, phần mềm sẽ cảnh báo Chứng từ này đã được phân bổ chung trên kỳ tính giá thành từ ngày…. đến ngày...
  2. Nếu chứng từ thuộc kỳ tính giá thành trước hoặc sau đó thì cần xóa các kỳ tính giá thành đó và thực hiện tính lạiNguyên nhân 5: Do nhập tỷ lệ % phân bổ kỳ này không đúng

Giải pháp:
  1. Trường hợp trong tháng chỉ phát sinh 1 kỳ tính giá thành, anh/chị cần nhập tỷ lệ là 100% (tỷ lệ này PM đã mặc định)​
  2. Trường hợp trong tháng có phát sinh nhiều kỳ tính giá thành thì nhập % tương ứng, kỳ tính sau cùng nhập tỷ lệ 100%Nguyên nhân 6: Hạch toán giảm chi phí nguyên vật liệu nhưng trong kỳ không có phát sinh chi phí nguyên vật liệu cần phân bổ

Giải pháp: Phần mềm không phân bổ giá trị âm được nên cần xác định cụ thể giảm cho đối tượng tập hợp chi phí, công trình, đơn đặt hàng hay hợp đồng bán nào để khi tính giá thành phần mềm giảm trực tiếp vào chi phí đó.

 
Top