Hướng dẫn xử lý các trường hợp ghi sổ chứng từ báo lỗi

Trương Hạnh

Well-Known Member
Các lỗi thường gặp:

1. Lỗi chứng từ ghi vào sổ cái: thiếu mục, thiếu tiểu mục. Ghi sổ không thành công - Xem hướng dẫn Tại đây

2. Lỗi chứng từ ghi vào sổ cái: thiếu đối tượng.Ghi sổ không thành công- Xem hướng dẫn Tại đây

3. Lỗi chứng từ ghi vào sổ cái: thiếu Hoạt động.Ghi sổ không thành công - Xem hướng dẫn Tại đây

4. Lỗi chứng từ ghi vào sổ cái: thiếu Loại quỹ. Ghi sổ không thành công - Xem hướng dẫn Tại đây

5. Lỗi chứng từ ghi vào sổ cái: thiếu Tài khoản ngân hàng, kho bạc. Ghi sổ không thành công - Xem hướng dẫn Tại đây
http://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-xu-ly-cac-truong-hop-ghi-so-chung-tu-bao-loi.10197/#post-27911
6. Lỗi chứng từ ghi vào sổ cái: thiếu CTMT,DA. Ghi sổ không thành công - Xem hướng dẫn Tại đây
http://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-xu-ly-cac-truong-hop-ghi-so-chung-tu-bao-loi.10197/#post-27912
7. Phần mềm cảnh báo: "Số dư của TK...đến ngày....chỉ còn.. Bạn có muốn ghi sổ (chấp nhận xuất quỹ tiền âm) không?" - Xem hướng dẫn Tại đây

8. Trùng số chứng từ: "Số chứng từ ... đã tồn tại trong hệ thống" - Xem hướng dẫn Tại đây

9. Thông tin hạch toán đồng thời không phù hợp với quy tắc thiết lập hạch toán đồng thời. Ban có muốn cập nhật đồng thời không?- Xem hướng dẫn Tại đây

10. Ngày HT phải nằm trong khoảng thời gian từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.Xin vui lòng kiểm tra lại - Xem hướng dẫn Tại đây

11. Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái : thiếu Nguồn. Ghi sổ không thành công - Xem hướng dẫn Tại đây

12. Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Loại. Ghi sổ không thành công- Xem hướng dẫn Tại đây

13. Các lỗi khác - Xem hướng dẫn Tại đây
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Lỗi 1: Phần mềm cảnh báo thiếu mục, tiểu mục

Biểu hiện:

Nguyên nhân 1:
Do những tài khoản thuộc ngân sách như 611,511,337, 366... không chọn mục, tiểu mục.

Giải pháp:
Tại tab Hạch toán, anh/chị chọn mục, tiểu mục trên chứng từ. Đối với những chứng từ tính Khấu hao, hao mòn mà không biết đưa vào tiểu mục gì, anh/chị có thể chọn 1 tiểu mục bất kỳ ví dụ 6999

Nguyên nhân 2:
Do đang hạch toán nhận dự toán nhưng lại chọn TK nợ là TK rút dự toán

Giải pháp: Chọn lại TK nhận dự toán là 00821 (thường xuyên), 00822 (không thường xuyên)
upload_2018-12-10_9-38-36.pngQuay lại đầu trang ↺
 

Đính kèm

 • 22.1 KB Lượt xem: 12,581
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Lỗi 2: Phần mềm cảnh báo thiếu đối tượng
Biểu hiện:


1.png


Nguyên nhân: Do các tài khoản chi tiết theo đối tượng như 131,331,141... khi hạch toán chứng từ không chọn đối tượng
Giải pháp: anh/chị vào tab 2. Thống kê/ chọn cột đối tượng/ Chọn đối tượng/ nhấn Cất.
Ví dụ: TK 331 như hình:

2.png


(*Lưu ý: Đối với chứng từ nghiệp vụ khác anh/chị chọn đối tượng nợ hoặc có tùy theo tài khoản đang hạch toán bên nợ hay bên có nhé)

Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Lỗi 3: ghi sổ chứng từ phần mềm báo Thiếu hoạt động
upload_2018-10-22_13-53-3.png


Giải pháp:
Đối với những tài khoản có theo dõi chi tiết theo hoạt động ví dụ 511, 531, 014, 018...anh/chị vào tab 2. Thống kê trên chứng từ khai báo thêm hoạt động sự nghiệp hoặc nếu có cập nhật hạch toán đồng thời thi khai báo thêm ở dưới như hình sau:
upload_2018-10-22_13-54-3.png


Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Lỗi 4: Ghi sổ phần mềm cảnh báo thiếu loại quỹ
upload_2018-10-22_13-54-51.png


 • Trường hợp 1: Đơn vị có theo dõi theo loại quỹ anh/chị làm như sau:
+ Tại giao diện phiếu thu hoặc phiếu chi tab 1. hạch toán anh/chị kéo chuột về phía sau tại cột loại quỹ anh/chị chọn loại quỹ. ( Nếu chưa có loại quỹ thì vào Danh mục\Loại quỹ để thêm )​

6.png

+ Nếu không tìm thấy cột loại quỹ anh/chị nhấn chuột phải/ Chọn ẩn, hiện cột và tích chọn vào ô loại quỹ sau đó nhấn đồng ý.
(*Lưu ý: chứng từ nghiệp vụ khác không có cột loại quỹ anh/chị nhập lại chứng từ ở phân hệ /tiền mặt hoặc tiền gửi)

upload_2018-10-22_13-56-53.png


 • Trường hợp 2: Không cần theo dõi theo loại quỹ anh/chị làm như sau:
- Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản\Tìm đến tài khoản\ nhấn SửaBỏ tích ô Loại quỹ:
7.png


Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Lỗi 5: Ghi sổ phần mềm cảnh báo thiếu TK ngân hàng, KB
upload_2018-10-22_14-5-1.png

Giải pháp:
 • Đối với những chứng từ hạch toán liên quan đến TK 112 theo dõi theo TK ngân hàng thì khi hạch toán chứng từ cần khai báo thêm số TK tại cột Tài khoản NH, KB

 • Đối với những TK khác không phải 112 trường hợp đơn vị không cần theo dõi theo TK ngân hàng thì vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản\Tìm đến TK nhấn Sửa\Bỏ tích theo dõi theo TK ngân hàng, kho bạc

 • Nếu trong chứng từ có cảnh báo nhưng không tìm thấy cột Tài khoản ngân hàng anh/chị nhấn chuột phải\Chọn ẩn, hiện cột và tích chọn vào ô Tài khoản NH, KB sau đó nhấn đồng ý.
Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Lỗi 6: Ghi sổ phần mềm cảnh báo thiếu dự án
upload_2018-10-22_14-6-19.png


"Lỗi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Dự án. ghi sổ không thành công."
Giải pháp: Đầu tiên anh/chị xem tài khoản đang hạch toán có cần theo dõi chi tiết theo dự án không?
+ Nếu tài khoản không cần theo dõi theo dự án thì vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản chọn đến TK đang hạch toán nhấn sửa và bỏ tích theo dõi chi tiết theo CTMT,DA.
+ Nếu tài khoản có theo dõi theo dự án thì vào hệ thống\tùy chọn\nghiệp vụ tích chọn quản lý CTMT, DA . Sau đó vào lại chứng từ qua tab Thống kê chọn CTMT, DA và nhấn cất.

Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Lỗi 7: Ghi sổ báo quỹ âm
upload_2018-10-22_13-59-22.png


Giải pháp: Anh/chị in sổ quỹ tiền mặt hoặc sổ tiền gửi/ Chọn thời gian đến ngày lập chứng từ (phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi) để xem số tồn thực tế là bao nhiêu, nếu thiếu tiền thì cần phải thu tiền bổ sung vào.

5.png


Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Lỗi 8: Trùng số chứng từ hoặc chứng từ đã tồn tại
upload_2018-10-22_14-0-12.png


Giải pháp: Anh/chị vào Tìm kiếm tìm theo số chứng từ và gõ đúng giá trị cần tìm sau đó nhấn Cập nhật và Tìm kiếm . Nếu đã có chứng từ phát sinh phần mềm sẽ thể hiện bên dưới, anh/chị đổi lại số chứng từ khác rồi cất lại chứng từ
upload_2018-10-22_14-3-11.png


Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Lỗi 10: Khi cất chứng từ phần mềm báo lỗi "Ngày HT phải nằm trong khoảng thời gian từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.Xin vui lòng kiểm tra lại"
upload_2019-1-14_8-57-21.png


Trả lời:
- Tại Năm hạch toán anh/chị sổ mũi tên chọn lại năm 2019
- Tại Ngày hạch toán anh/chị gõ lại ngày hiện tại theo máy tính ví dụ 09/01/2019
upload_2019-1-14_8-57-45.png


Quay lại đầu trang ↺
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Lỗi 11: Phần mềm cảnh báo : Thiếu nguồn khi cất chứng từ

 • Nguyên nhân: Do tài khoản có phát sinh trong chứng từ được tích chọn theo dõi theo nguồn kinh phí , thường lỗi này hay xuất hiện khi thao tác cất(ghi sổ) chứng từ Xác định kết quả hoạt động

 • Giải pháp:
  Đầu tiên anh(chị) kiểm tra phần mềm đang báo lỗi ở dòng hạch toán nào trên chứng từ và xem TK Nợ, TK Có ở dòng hạch toán đó là TK nào và có cần theo dõi chi tiết theo Nguồn kinh phí không?
+ Nếu tài khoản không cần theo dõi theo Nguồn thì vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản chọn đến TK đang hạch toán nhấn Sửa và Bỏ tích theo dõi chi tiết theo Nguồn\Cất

+ Nếu tài khoản có theo dõi theo Nguồn thì cần chọn thêm Nguồn vào\Cất​

Lưu ý: Đối với loại chứng từ xác định kết quả hoạt động phần mềm thường cảnh báo thiếu nguồn ở bút toán Nợ 911/Có 421 hoặc Nợ 421/Có 911
=>Anh(Chị) vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống Tài khoản\Mở lần lượt các TK chi tiết của 911 và 421 lên nhấn chọn chi tiết theo Nguồn\Cất rồi lập lại chứng từ Xác định kết quả hoạt động

Quay lại đầu trang ↺
 

Đính kèm

 • 29.9 KB Lượt xem: 12,243
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Lỗi 12: Phần mềm cảnh báo: Thiếu Loại khi cất(ghi sổ) chứng từ

 • Nguyên nhân: Do cột Lọai trên chứng từ bị ẩn

 • Giải pháp:
Anh(Chị) nhấn chuột phải vào chứng từ chọn Ẩn/Hiện cột/ Tích ô Loại/ Đồng ý sau đó tìm đến các dòng trống cột loại trên chứng từ để thêm vào


Quay lại đầu trang ↺
 

Đính kèm

 • 35.7 KB Lượt xem: 12,217
 • 41.9 KB Lượt xem: 12,189
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Lỗi 13: Các lỗi khác
Khi ghi sổ chứng từ báo lỗi như hình sau

 • Giải pháp: Anh(Chị) sang tab thuế kiểm tra tiền thuế đã khớp chưa
 • Ngoài ra nếu gặp lỗi khác ngoài các lỗi kể trên anh/chị vui lòng liên hệ tổng đài 19008677 hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected] để được hỗ trợ
Quay lại đầu trang ↺
 

Đính kèm

 • 29.9 KB Lượt xem: 12,163
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top