Hướng dẫn sử dụng

admin

Administrator
Để xem được các nội dung hướng dẫn sử dụng, cùng với các nghiệp vụ thực tế được giải quyết như thế nào trên ứng dụng này, người dùng nhấn vào các biểu tượng dưới đây:


Một số thuật ngữ sử dụng trên ứng dụng Kế toán


Các bước để sử dụng ứng dụng Kế toán


Hướng dẫn nghiệp vụ


Hướng dẫn sử dụng các chức năng


Phần mềm sửa mẫu hóa đơn GTGT - AMIS Accounting Report Tool

Phân quyền sử dụng trên ứng dụng Kế toán


So sánh tính năng giữa AMIS.VN-Kế toán và MISA SME.NET 2012


Đáp ứng của AMIS.VN-Kế toán theo lĩnh vực kinh doanh


Mô hình tương tác luồng dữ liệu giữa ứng dụng Kế toán với ứng dụng Bán hàng (chi tiết xem tại đây)
  • Phần Báo giá, Đơn đặt hàng

  • Phần Hợp đồng
Mô hình tương tác luồng dữ liệu giữa ứng dụng Kế toán với ứng dụng Nhân sự (chi tiết xem tại đây)
 
Top