Hướng dẫn phát hành và sử dụng hóa đơn trên phần mềm

Phạm Thị Thu

New Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Vấn đề:
Hướng dẫn phát hành và sử dụng hóa đơn trên phần mềm


Giải pháp:
Thông tư hướng dẫn phát hành và sử dụng hóa đơn : Thông tư 153_2010 (Chi tiết thông tư tại đây), Thông tư 64 _2013 sửa đổi thông tư 153 (Chi tiết thông tư tại đây)
Bước 1:
Khởi tạo hóa đơn: Khách hàng có thể có mẫu hóa đơn đã được sửa theo đặc thù của đơn vị hoặc mẫu hóa đơn mặc định của chương trình
1. Vào Hệ thống\ Tùy chọn\ Tùy chọn chọn chung\ tích " Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn"
2. Vào Nghiệp vụ\ Quản lý phát hành hóa đơn\ Khởi tạo hóa đơn
Bước 1: Lập Đăng ký sử dụng hóa đơn
Cách lập: Cách lập: Vào Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn\ Đăng ký sử dụng hóa đơn
Bước 3: Lập thông báo phát hành hóa đơn
Cách lập: Vào Nghiệp vụ\ Quản lý phát hành hóa đơn\ Thông báo phát hành hóa đơn
Bước 4: Sử dụng hóa đơn trên phần mềm
Cách lập:
1. Khi phát sinh hóa đơn bán ra để quản lý được số hóa đơn thì phải làm trên phần bán hàng làm hóa đơn bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, bán hàng giảm giá, hàng mua trả lại. Nếu làm trên phân hệ Quỹ, ngân hàng, chứng từ nghiệp vụ khác thì chương trình không quản lý được số hóa đơn có bị trùng hay chưa
2. Trong quá trình xuất hóa đơn nếu có Hủy, mất, cháy, hỏng, xóa hóa đơn thì vào Nghiệp vụ\ Quản lý phát hành hóa đơn\ Hủy hóa đơn hoặc mất, cháy, hòng hóa đơn hoặc Xóa hóa đơn để khê khai

Bước 5: Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: báo cáo này lập theo quý
Cách lập: Vào Báo cáo\ Thuế\ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Lưu ý: Có những khách hàng không in báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm thì không bắt buộc sử dụng bước 1, bước 2, bước 3.
Để có thể lập được hóa đơn trên phần mềm thì vào Hệ thống\ Tùy chọn\ Tùy chọn chọn chung\ bỏ tích "Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn"
 
Top