Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ các tài khoản trên phần mềm

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
1. Để nhập số dư đầu kỳ Anh/Chị vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu và xem hướng dẫn cách nhập chi tiết cho các TK dưới đây:
 • Số dư của các TK tiền mặt chi tiết theo Loại quỹ (TK 1111, 1112..) - Xem hướng dẫn Tai đây
 • Số dư của các TK theo dõi theo tài khoản ngân hàng ( TK 1121, 1122..) - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Số dư TK theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa (TK 152, 155, 156..) - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng ( TK 131, 138, 331, 338..) - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Số dư các tài khoản theo dõi Tài sản ( TK 211, 213, 214, 366, 43142) - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Nhập Số dư tài khoản theo dõi CCDC (TK 005 từ QĐ 19 lên TT107) - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Hướng dẫn nhập số dư các TK chi tiết theo nguồn, khoản, mục, tiểu mục, CTMT DA, hoạt động... - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Hướng dẫn chuyển số dư của các TK 336, 461, 661 từ QĐ19 lên TT 107- Xem hướng dẫn Tại đây
 • Nhập Số dư của các TK Phí, lệ phí, học phí, viện phí...(TK 511,521) từ QĐ 19 lên TT107- Xem hướng dẫn Tại đây
 • Số dư TK theo dõi chi tiết theo Dự án (TK 009) - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Số dư dự toán còn lại năm trước chuyển sang năm nay (TK 008) - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Số dư nguồn Cải cách tiền lương nhập vào dư có TK 468 - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 không có số dư đầu kỳ, cuối kỳ
 • Số dư các TK khác và hướng dẫn map tài khoản QĐ19 tương ứng với TT 107 - Xem hướng dẫn Tại đây
2. Để xóa số dư TK anh/chị vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\Nhấp chuột phải vào TK\Chọn Xóa, đối với những TK chỉ muốn xóa 1 dòng chi tiết thì anh/chị nhấp đôi chuột trái vào chọn xóa dòng
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Vấn đề 5. Nhập số dư các tài khoản theo dõi Tài sản
* Nếu khai báo TSCĐ trên phần mềm QLTS.VN thì trên phần mềm kế toán chỉ cần vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu khai báo số dư nợ TK 211,213, dư có TK 214,366 sao cho khớp số liệu với phần mềm QLTS.VN
Để đối chiếu số dư đầu kỳ của 2 phần mềm đã khớp nhau chưa anh/chị kiểm tra như sau:
- Nếu số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán MISA MIMOSA.NET sai số liệu chị đối chiếu số dư:
+ Dư Nợ TK 211,213 với cột số dư đầu kỳ trên báo cáo tình hình tăng giảm.
+ Dư Có TK 214 lấy số liệu cột hao mòn năm trước chuyển sang trên báo cáo sổ tài sản cố định
+ Dư có TK 366, 43142 = dư nợ TK 211+ dư nợ TK 213 - dư có TK 214
- Nếu số dư trên phần mềm QLTS.VN bị sai: vào tài sản/quản lý tài sản tích chọn tài sản đang lên sai để chỉnh lại số liệu hao mòn lũy kế cho đúng rồi cất lại. Lưu ý trước khi sửa chị tích vào tab lịch sử biến động của tài sản đó xem đã có phát sinh chưa nếu có rồi thì cần xóa hết phát sinh đi mới sửa được.

* Nếu chỉ sử dụng phần mềm MISA MIMOSA.NET 2019 để theo dõi tài sản
Anh/Chị vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu/ nhập số dư cho các TK 211, 213, 214, 366, 43142. Sau đó, vào phân hệ Tài sản cố định/ Khai báo tài sản cố định/ Thêm.

Lưu ý:
- Nếu TSCĐ đã khai báo trước đó có sai sót như sai nguyên giá, hao mòn lũy kế ... thì chị nâng cấp phần mềm lên phiên bản từ R16 để sửa tay hoặc nếu muốn nhập khẩu lại toàn bộ TSCĐ mà không muốn nhập tay chị làm theo hướng dẫn tại đây hoặc nhập khẩu bằng file excel theo hướng dẫn tại đây

- Khi nhập số dư cho TK 366 phần mềm sẽ yêu cầu nhập thêm phần MLNS vì TK này có theo dõi theo MLNS. Nếu không biết đưa vào tiểu mục nào anh/chị có thể đưa vào TM 7799. Trường hợp không cần theo dõi theo MLNs thì vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản\tìm đến các TK 366 nhấn sửa và bỏ tích chi tiết theo Mục, tiểu mục, tương tự như nguồn, chương, khoản...

Quay lại đầu trang ↺
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Vấn đề 8. Nhập Số dư của các TK 511,521 ( phí, lệ phí, học phí...) từ QĐ 19 lên TT107
+ Nếu là Số dư của nguồn phí, lệ phí khấu trừ được để lại nằm trong danh mục phí, lệ phí :
* Trường hợp 1: Đối với phần đã chi năm 2017 và chờ quyết toán năm 2018 (số dư cũ ở 511, 6611) thì theo dõi như thế nào ở năm 2018 khi nhận được thông báo duyệt quyết toán?
Hướng dẫn: Phần này sẽ theo dõi ở ngoài và lập chứng từ quyết toán ở ngoài không nhập vào phần mềm

* Trường hợp 2: Đối với phần thu được phí lệ phí năm 2017 và chuyển sang năm 2018 phần còn lại để sử dụng tiếp thì theo dõi như thế nào ở năm 2018?
Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư cho Nợ 11*/ Có TK 3373; đồng thời Nợ 014

* Trường hợp 3: Trích 1 phần phí lệ phí để lại cho nguồn Cải cách tiền lương
Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư cho Nợ 421/ Có TK 468

+ Nếu Số dư nguồn học phí, viện phí năm trước còn dư (Có 521,Có 511)
Năm nay nhập đầu kỳ bên Dư bên có TK 421 đối ứng dư nợ TK 111,112. Trong năm nếu có phát sinh chi tiền sẽ hạch toán Nợ TK 642,154/Có TK 111,112

Lưu ý: Để in báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động mẫu B01/BCQT có thể hiện được số dư đầu kỳ của nguồn này anh/chị xem hướng dẫn tại đây

Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối:

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Vấn đề 2: Nhập số dư tài khoản tiền gửi 112
Bước 1 : Vào Danh mục/Tài khoản ngân hàng kho bạc để Thêm số TK ngân hàng
Bước 2: Vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư chọn TK 1121và nhập số tiền tương ứng cho từng TK ngân hàng
upload_2018-10-22_16-23-23.png


Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối:

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Vấn đề 11: Nhập số dư dự toán còn lại
Ví dụ: Trong năm 2017 dự toán nhận về nguồn thường xuyên là 1 tỷ ( Nợ 0081:1 tỷ) , trong năm đã rút về để chi là 850tr (có 0081: 850tr), còn dư 150tr, Nguồn không thường xuyên là 250 tr ( Nợ 0082: 250tr), đã rút về sử dụng là 200tr (Có 0082: 200tr), còn dư 50tr
Hướng dẫn: Anh/Chị vào nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu khai báo dự nợ cho các TK 00811 và 00812 tương ứng với số dư dự toán còn lại ở kho bạc năm trước
* Nguồn thường xuyên:
upload_2018-10-25_15-38-49.png

*Nguồn không thường xuyên:
upload_2018-10-25_15-39-36.png


Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối:

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Nhập số dư TK chi tiết theo nguồn, khoản, mục, tiểu mục, CTMT, DA ....
 • Anh/Chị vào danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản\ Nhấn chuột phải chọn Sửa vào TK đang cần theo dõi tích chọn chi tiết theo vào ô Nguồn, Loại khoản, mục tiểu mục, CTMT DA....\Cất
 • Sau đó vào khai báo lại số dư ban đầu, trường hợp đã có số dư trước đó thì cần xóa số dư trước rồi vào danh mục thực hiện như hướng dẫn trên
 

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Hướng dẫn mình lập số dư 2 bên của TK 131 trên phần mêm
dạ đầu tiên chị vào danh mục\tài khoản\hệ thống tài khoản 131 kiểm tra tính chất đã chọn lưỡng tính và có chi tiết theo đối tượng chưa
Sau đó vào nghiệp vụ\nhập số dư ban đầu\tk 131/nhấn sửa để nhập dư nợ hoặc dư có cho tk 131 theo từng đối tượng khách hàng ạ
 
Top